• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ scratch เบื้องต้น (2)

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ scratch เบื้องต้น (2)

การเขียนโปรแกรม Scratch ให้มีเสียงนั้นต้องเริ่มจาก ขั้นที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค์ หรือปัญหาว่าเราจะสร้างสรรค์ตัวละครให้มีบทบาทอย่างไร โดยควรกําหนดบทสนทนาให้เข้ากับฉากหลังและสถานการณ์ต่างๆ ยกตัวอย่างตามหนังสือเรียน หน้า 45เช่น ต้องการให้ตัวละครพูดว่า สวัสดีประเทศไทย และมีเสียง เหมียว ขั้นที่ 2 การวา […]

การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch ตอนที่ 1

การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch ตอนที่ 1

หากต้องการให้แมวหรือตัวละครทําตามคําสั่งของเราตามโจทย์ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ป.4 หน้า 33 นั้น เราจะต้องเขียนโปรแกรมคําสั่งเพื่อป้อนให้โปรแกรมทําตามคําสั่ง จากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนรู้วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมแล้วแต่การที่จะเขียนโปรแกรมคําสั่งได้นั้นสิ่งที่จะต้องศึกษา […]

โปรแกรม Scratch

โปรแกรม Scratch

นักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร เราสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทํางานได้อย่างไร โปรแกรม Scratch สามารถเข้าใช้งานได้ 2 วิธี คือ การเข้าใช้งานแบบออนไลน์และการเข้าใช้งานแบบออฟไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี ใช้โปรแกรม Scratch 3.0 ให้นักเรียนช่วยกันสืบค้นข้อมูลและตรวจสอบว่า ขั้ […]

การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน หรือโฟลชาร์ต

การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน หรือโฟลชาร์ต

จากในหน้าสื่อเรียนหน้าที่12 จะเห็นได้ว่า รูปสัญลักษณ์ที่ 1 จะมีความหมายอยู่ 2 อย่างคือ เริ่มต้นและสิ้นสุด เพราะฉะนั้นในการเขียนโครงสร้างการทำงานจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเสมอ

การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสลำลองหรือซูโดโค้ด

การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสลำลองหรือซูโดโค้ด

แนะนำการเขียนด้วย เว็บ www.code.org ตัวอย่างรหัสลำลอง อย่างง่าย ➡️ คือ ไปทางซ้าย ⬅️ คืือไปทางขวา ⬆️ คือ ไปข้างบน ⬇️ คือไปข้างล่าง ♻️ คือนำกลับมาใช้ใหม่ ♀️ คือผู้หญิง ♂️ คือ ผู้ชาย 🚫 คือห้ามจอดรถ […]

กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ป.4

กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ป.4

มาตรฐาน ว 4.2    เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน กา […]

การใช้เหตุผล เชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน

การใช้เหตุผล เชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหา หมายถึง การแก้ไขปัญหา โดยการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไข มาใช้พิจารณา หนูจะใช้เหตุผลหรือใช้ประสบการณ์มาอธิบาย วิธีการแก้ไขปัญหา โดยคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ได้คาดการณ์ไว้ เหตุผลของแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ เพราะเมื่อเกิดความเคยชินกับการคิดอย่างมีตรรกะจะทำให้ไม่เชื่อเรื่อง […]