การแก้ปัญหาอย่างง่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหาอย่างง่าย

17 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนจะต้องเจอปัญหามากมาย ซึ่งแตกต่างกันไป
ตามสถานการณ์ เมื่อเจอปัญหาทุกคนย่อมต้องหาทางแก้ปัญหานั้นให้สำเร็จ ซึ่งการใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และประหยัดเวลา

Print Friendly, PDF & Email
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

17 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

ในการเขียนโปรแกรมมีเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมหลายรูปแบบ
ทั้งการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง และการเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งของภาษาโปรแกรม
ตามที่ออกแบบไว้ โดยทุกครั้งก่อนการเขียนโปรแกรมจะต้องมีการออกแบบการทำงานของโปรแกรม
ให้เป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้การเขียนโปรแกรมทำงานได้อย่างเป็นลำดับ อีกทั้งยังใช้ในการตรวจสอบ
และแก้ไขความผิดพลาดหากโปรแกรมทำงานผิดพลาด ทั้งนี้สามารถฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://code.org และ https://scratch.mit.edu หรือโปรแกรม Scratch 2.0 มาติดตั้งไว้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบถาวรก็ได้

Print Friendly, PDF & Email
การใช้วอฟต์แวร์ในการทำงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

17 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

ในการทำงานบางอย่างในชีวิตประจำวันอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ และลดเวลาในการทำงานลงได้ อีกทั้งยังมีความถูกต้องแม่นยำ เช่น การพิมพ์รายงาน การวาดภาพ การจัดการไฟล์งานต่าง ๆ และการนำเสนองาน ซึ่งสามารถนำซอฟต์แวร์ โปรแกรมระบายสี โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเพาเวอร์พอยต์ เข้ามาช่วยในการทำงานได้

Print Friendly, PDF & Email
การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี

17 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีกับสารสนเทศกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในการใช้นั้น ผู้ใช้จะต้องใช้อย่างปลอดภัย โดยต้องคำนึงถึงอันตรายจากการใช้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และการใช้งานบางอย่างอาจต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วย ดังนั้น ผู้ใช้ต้องใช้งาน และดูแลรักษาอุปกรณ์ให้ถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้นานมากขึ้น

Print Friendly, PDF & Email
No Image

คลิปการสอน การค้นพบปัญหา ป.2

27 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

ปัญหารอบตัวเรามีมากมายหลายปัญหา เช่น ปัญหาการลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ และปัญหาการอ่านหนังสือไม่คล่อง เมื่อเราพบเจอปัญหาจะต้องทำความเข้าใจกับปัญหา เพื่อให้เราค้นพบสาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทำให้นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และถูกวิธีจนสำเร็จ

Print Friendly, PDF & Email

การค้นพบปัญหา ป.2

27 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

ในชีวิตประจำวันของนักเรียนแต่ละคนจะพบปัญหามากมาย ซึ่งในแต่ละปัญหาที่พบนั้นอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม เช่น การลืมสิ่งของที่จะนำไปโรงเรียน การค้นพบปัญหานั้นจะช่วยให้เราสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้สำเร็จ

Print Friendly, PDF & Email

โปรแกรมการบวกเลข ด้วย SCRATCH

14 พฤศจิกายน 2019 ครูออฟ 0

เกมบวกเลข ด้วย SCRATCH การสร้างตัวแปร และการเชื่อมของค่า 2 ค่า ด้วย Join จำนวนคำถาม ทำการสะสมคะแนน เมื่อตอบถูก เหมาะสมการเขียนโปรแกรม ชั้น ป.5 และเกมนี้ เหมาะสมกับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

Print Friendly, PDF & Email

โปรแกรมตัดเกรดผ่านไม่ผ่านด้วย Scratch

5 พฤศจิกายน 2019 ครูออฟ 0

เกมตัดคะแนนผ่าน ไม่ผ่าน ด้วย Scratch แนวคิด 1. รับค่าข้อมูลมาก่อน ทางแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด 2. เอาค่าที่รับมานั้นพิจารณาว่ามากกว่า 50 หรือไม่ 2.1 (เป็นจริง) มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ให้แสดงผลทางหน้าจอว่่า “สอบผ่าน” 2.2 (เป็นเท็จ) น้อยกว่า 50 ให้แสดงผลทางหน้าจอว่่า “สอบไม่ผ่าน” ก [ อ่านต่อ ]

Print Friendly, PDF & Email

สร้างเกมส์เก็บผลไม้ ตามกำหนดเวลา มีคะแนนให้

1 พฤศจิกายน 2019 ครูออฟ 0

สร้างเกมส์เก็บผลไม้ด้วยโปรแกรม Scratch ซึ่งมีวิธีการเล่นคือ จะมีผลไม้หล่นร่วงลงมาจากขอบเพดานด้านบ และให้เรานำกระกล้ามาเก็บ โดยถ้าเก็นได้จะมีคะแนนให้ และ มีกำหนดเวลาในการเล่นด้วย ขั้นตอนการทำงาน คือ เราสร้างให้ ตะกล้านั้น เลื่อนซ้ายขวาเท่านั้น โดยเลื่อนจากปุ่มบนคีย์บอร์ด ผลไม้ เรากำหนดให้มันร่วงลงาจา [ อ่านต่อ ]

Print Friendly, PDF & Email