การเขียนโปรแกรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรม

16 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม Code.org

Print Friendly, PDF & Email
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี

16 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นเป็นการใช้เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นเป็นการเข้าและออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ ทำได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะทำให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

Print Friendly, PDF & Email
ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

เมื่อเรารู้จักกับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่สำคัญแล้ว เราจะสามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลใด ที่ไม่ควรนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับรู้ ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราได้ การรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธี และรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

Print Friendly, PDF & Email
การแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหา

15 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

ในชีวิตประจำวันทุกคนย่อมพบกับปัญหา เมื่อเรารู้จักปัญหาแล้วจะสามารถหา
วิธีแก้ปัญหาได้ ซึ่งวิธีแก้ปัญหามีได้หลายวิธี และวิธีแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ ขั้นตอนการแก้ปัญหา

Print Friendly, PDF & Email
กิจกรรมการเรียนการสอน ป.1

กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ป.1

10 พฤศจิกายน 2020 ครูออฟ 0

มาตรฐาน ว 4.2    เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม ตัวชี้วัดที่ 1 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทีย [ อ่านต่อ ]

Print Friendly, PDF & Email

โปรแกรมการบวกเลข ด้วย SCRATCH

14 พฤศจิกายน 2019 ครูออฟ 0

เกมบวกเลข ด้วย SCRATCH การสร้างตัวแปร และการเชื่อมของค่า 2 ค่า ด้วย Join จำนวนคำถาม ทำการสะสมคะแนน เมื่อตอบถูก เหมาะสมการเขียนโปรแกรม ชั้น ป.5 และเกมนี้ เหมาะสมกับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

Print Friendly, PDF & Email

โปรแกรมตัดเกรดผ่านไม่ผ่านด้วย Scratch

5 พฤศจิกายน 2019 ครูออฟ 0

เกมตัดคะแนนผ่าน ไม่ผ่าน ด้วย Scratch แนวคิด 1. รับค่าข้อมูลมาก่อน ทางแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด 2. เอาค่าที่รับมานั้นพิจารณาว่ามากกว่า 50 หรือไม่ 2.1 (เป็นจริง) มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ให้แสดงผลทางหน้าจอว่่า “สอบผ่าน” 2.2 (เป็นเท็จ) น้อยกว่า 50 ให้แสดงผลทางหน้าจอว่่า “สอบไม่ผ่าน” ก [ อ่านต่อ ]

Print Friendly, PDF & Email