• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา เป็นการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ควรออกแบบให้ ครอบคลุมทุกกรณีตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด และอาจนำขั้นตอนนี้ไปใช้ได้หลาย ๆ ครั้ง ตามต้องการ เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา นัก […]

การเขียนโปรแกรม Scratch ในการสร้างรูปเรขาคณิต ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch ในการสร้างรูปเรขาคณิต แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า การเขียนโปรแกรม Scratch ในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะใช้คำสั่งการวางปากกา โดยให้โปรแกรม    วาดรูปตามที่เราต้องการ โดยการใช้บล็อกคำสั่งและการกำหนดค่าต่าง ๆ เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรม Scra […]

การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาควรออกแบบให้ครอบคลุมทุกกรณีตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด  และอาจนำขั้นตอนไปใช้ได้หลาย ๆ ครั้ง ตามต้องการ เนื้อหาการศึกษา เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา นักเรียนร่วมกันอ่านสถานการณ์ตัวอย่างการอ […]

รู้จักขั้นตอนการแก้ปัญหา ป.4

ขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นหลักการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งประกอบด้วย ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล วางแผนการแก้ปัญหา แก้ปัญหา ทดสอบและประเมินผล

ข้อมูลและสารสนเทศ ป.5

1 ข้อมูล ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือเหตุการณ์ที่พบเจอ ซึ่งอาจจะได้มาจากการสังเกต การจดบันทึก สอบถาม การสัมภาษณ์ เช่น ชื่อ เพศ อายุ คะแนนสอบ 1.1 ประเภทของข้อมูล ข้อมูลสามารถแม่งออกเป็น 5 ประเภท ตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้ 1.2 ลักษณะของข […]

การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การลบ) ป.5

การเขียนโปรแกรมการสร้างเครื่องคิดเลขอย่างง่าย (การลบ) จะต้องทำการประกาศตัวแปร
ไว้สำหรับใช้เก็บข้อมูลที่รับเข้าไปประมวลผลหรือเก็บข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล

ข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย

การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย        บลูม (Bloom) และคณะ ได้จำแนกจุดประสงค์ทางการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ได้แบ่งย่อยเป็น 6 ด้าน และแต่ละด้านได้แบ่งเป็นพฤติกรรมย่อย ๆ รวมทั้งหมด 21 พฤติกรรม พฤติกรรมทั้ง 6 ด้าน มีดังนี้1. ด้านความรู้ความจำ (Knowledge)           ความรู้ความ […]

ทักษะการคิดระดับการกำกับตนเอง (Self-Regulatings: S)

          1. การตรวจสอบและควบคุมการคิด (Meta-Cognition) หมายถึง การที่บุคคลรู้และเข้าใจถึงความคิดของตนเอง ไตร่ตรองก่อนกระทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการประเมินการคิดของตนเองและใช้ความรู้นั้นในการควบคุมหรือปรับการกระทำของตนเอง ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนการควบคุมกำกับการกระทำของตนเอง การตรวจสอบความก้าวห […]

ทักษะการคิดระดับการประยุกต์ใช้ (Applying: A)

1. การใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (Creative) หมายถึง การนำความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจไปใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้น 2. การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะหลักการ องค์ประกอบสำคัญหรือส่วนย่อย ตลอดจนหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. การสังเคราะ […]