• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

เทคโนโลยีคืออะไร

เทคโนโลยี คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทํางานของมนุษย์ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีมีขีดจํากัดหรือไม่อย่างไร วิวัฒนาการของเทคโนโลยีไม่มีขีดจํากัด เพราะมนุษย์มีปัญหาและความต้องการความสะดวกสบายอยู่ตลอดเ […]