No Image

คลิปการสอน การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน ป.6

6 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน เป็นวิธีการใช้งานและทำความสะอาดเครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายในบ้านอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และทักษะการทำงานร่วมกัน เพื่อยืดอายุการใช้งานของสมบัติภายในบ้าน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องซื้อใหม่

Print Friendly, PDF & Email
No Image

ทักษะการจัดการในการทำงาน ป.6

14 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

ทักษะการจัดการในการทำงานเป็นความพยายามของบุคคลที่จัดระบบงานในการทำงานเป็นรายบุคคล และจัดระบบคนในการทำงาน เพื่อให้ทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Print Friendly, PDF & Email
No Image

การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน ป.6

12 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

สมบัติภายในบ้าน เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ถ้ารู้จักวิธีการใช้งานอย่างระมัดระวังและดูแลรักษาอย่างถูกวิธี จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

Print Friendly, PDF & Email
No Image

หน่วย 1 งานบ้าน ป.6

30 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน เป็นวิธีการใช้งานและทำความสะอาดเครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายในบ้านอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และทักษะการทำงานร่วมกัน เพื่อยืดอายุการใช้งานของสมบัติภายในบ้าน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องซื้อใหม่ การมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่นจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีความสุขในการทำงาน

Print Friendly, PDF & Email

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

4 มกราคม 2021 ครูออฟ 0

นํ้าหมักชีวภาพช่วยปรับสมดุลธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้และผู้บริโภคผลผลิตของพืช เพราะนํ้าหมักชีวภาพมีส่วนผสมมาจากธรรมชาติปราศจากสารเคมี นอกจากนี้ นํ้าหมักชีวภาพยังมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ทําความสะอาดห้องนํ้า ซึ่งการนําไปใช้จะมีอัตราส่วนในการผสมที่แตกต่างกันไป

Print Friendly, PDF & Email
ปก การเลือกประกอบอาชีพ

การเลือกประกอบอาชีพ

2 มกราคม 2021 ครูออฟ 0

การประกอบอาชีพมีความสําคัญอย่างไร การประกอบอาชีพเป็นการทํางานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวทําให้มีชีวิตที่ดี ดําเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น นักเรียนมีวิธีการเลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันอย่างไร หากประกอบอาชีพที่ตนเองไม่ชอบจะเกิดผลอย่างไร

Print Friendly, PDF & Email

การจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจ

1 มกราคม 2021 ครูออฟ 0

นักเรียนรู้จักเอกสารสําคัญอะไรบ้าง นักเรียนสามารถนําความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของนักเรียนได้อย่างไร

Print Friendly, PDF & Email