• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

การจัดห้องครัว

เราจะทำอย่างไรให้ห้องครัวสะอาดและถูกสุขอนามัย หากห้องครัวมีความสกปรกและรกรุงรังนักเรียนควรทำอย่างไร ทำความสะอาดและจัดเก็บให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย คู่มือครู วิชาการงานอาชีพ ห้องครัวเป็นห้องที่ใช้ประกอบอาหาร มักจะเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคมาอาศัยอยู่ การจัดห้องครัวและทำความสะอ […]

เอกสารสำคัญ

เอกสารที่มีความสำคัญสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 17 สารส่วนตัวเป็นเอกสารสำคัญเพื่อยืนยันตัวตนของเจ้าของเอกสารที่ใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ หรือดำเนินกิจกรรมทางธุรกรรมต่างๆ 2 เอกสารส่วนรวมของครอบครัว เป็นเอกสารที่ใช้ร่วมกันในครอบครัวสามารถใช้เป็นหลักฐานในทางกฎหมายได้ 3 เอกสารธุรกิจ เป็นเอ […]

สมบัติส่วนตัว

นักเรียน มีสมบัติส่วนตัว และเอกสารสำคัญอะไรบ้าง ที่สามารถนำมาโรงเรียนได้ เราจะมีวิธีการดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวได้อย่างไร 1 ไม่ใช้สมบัติส่วนตัวร่วมกับคนอื่น 2 ใช้สมบัติส่วนตัวอย่างระมัดระวัง 3 ทำความสะอาดสมบัติส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ 4 จัดเก็บสมบัติส่วนตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย คู่มือครู วิชาการงานอาชีพ […]

การซักและการพับเสื้อผ้า

นอกจากการซ่อมแซมเสื้อผ้าแล้ว นักเรียนมีวิธีการดูแลเสื้อผ้าอย่างไรบ้าง การซักเสื้อผ้าการตากเสื้อผ้า การพับเสื้อผ้า หรือการเรียกเสื้อผ้า เป็นวิธีการในการดูแลเสื้อผ้า อีกประเภทหนึ่ง นอกจากการซักเสื้อผ้าด้วยมือแล้ว ยังมีการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าแบบต่างๆ ได้แก่ เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ แล้วเครื่องซักผ้ […]

การดูแลเสื้อผ้า

เราจะดูแลเสื้อผ้าให้มีอายุการใช้งานนานๆได้อย่างไร หมั่นตรวจสอบการชํารุดของเสื้อผ้าอย่างสมํ่าเสมอ ทําการซ่อมแซมเสื้อผ้าเมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย และทําความสะอาดเสื้อผ้าทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ ถ้าเสื้อผ้าของนักเรียนชํารุด นักเรียนควรทําอย่างไร ตรวจสอบการชํารุด ถ้าเสื้อผ้าชํารุดเล็กน้อยให้ซ่อมแซมด้วยวิ […]

อาชีพในชุมชน

การประกอบอาชีพแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้1) อาชีพรับราชการ : เป็นอาชีพที่ทํางานกับหน่วยงานรัฐ โดยมุ่งประโยชน์ของชาติเป็นหลัก มีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน2) อาชีพรับจ้าง : เป็นอาชีพที่ทํางานกับนายจ้างหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ อาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน และมีสวัสดิการที่แตกต่างกันไป […]