No Image

คลิปการสอน การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ ป.5

4 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการทำงานบ้านตามลำดับขั้นตอน ซึ่งสามารถสั่งงาน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการทำงาน จนได้ผลงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดทั้งเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในครอบครัว

Print Friendly, PDF & Email
No Image

คลิปการสอน การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว ป.5

4 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

การทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวมีประโยชน์ทั้งต่อบ้านที่เราอยู่อาศัย และสมาชิกในครอบครัว ทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกทุกคนในครอบครัว อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

Print Friendly, PDF & Email

ทักษะการจัดการงานบ้าน ป.5

19 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

ทักษะการจัดการงานบ้านเป็นความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบการทำงานบ้านด้วยตนเอง หรือทำงานบ้านร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Print Friendly, PDF & Email
No Image

แผนการทำงานบ้านที่ดี ป.5

15 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

การวางแผนทำงานบ้านที่ดี ควรพิจารณาจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับงานและผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน มีการเรียงลำดับความสำคัญของงาน มีกิจกรรมที่ทุกคนในบ้านทำร่วมกันได้ ระบุวัน เวลา ผู้รับผิดชอบและกิจกรรมที่ต้องทำอย่างละเอียด ทุกคนสามารถปฏิบัติตามแผนงานได้ และแผนงานที่กำหนดไว้ สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Print Friendly, PDF & Email

ประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ป.5

14 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

การทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวมีประโยชน์ทั้งต่อบ้านที่เราอยู่อาศัยและสมาชิกในครอบครัว ทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

Print Friendly, PDF & Email
No Image

กระบวนการทำงานบ้าน ป.5

14 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทำงานบ้านที่ถูกต้องจะช่วยให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดเวลา แรงงาน ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ช่วยลดความสับสนในการทำงาน และมีแนวทางในการปรับปรุงในการทำงาน

Print Friendly, PDF & Email

มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว ป.5

14 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

การทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างมีมารยาท ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวรักใคร่สามัคคีกัน สร้างนิสัยที่ดี และบ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย

Print Friendly, PDF & Email
No Image

ลักษณะงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำ ป.5

14 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

การทำงานบ้านเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวได้ทำงานร่วมกัน ช่วยทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และช่วยให้สมาชิกในครอบครัวรักใคร่สามัคคี สร้างนิสัยที่ดีต่อกัน งานบ้านที่สมาชิกทุกคน ในครอบครัวต้องช่วยกันทำ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ งานบ้านที่ได้รับมอบหมาย และงานบ้านที่ไม่ได้รับมอบหมาย

Print Friendly, PDF & Email
No Image

การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว ป.5

14 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

การทำงานบ้านเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวได้ทำงานร่วมกัน ช่วยทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และช่วยให้สมาชิกในครอบครัวรักใคร่สามัคคี สร้างนิสัยที่ดีต่อกัน

Print Friendly, PDF & Email