ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของข้อสอบ

การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบด้านความยากง่ายและอำนาจจำแนกของข้อสอบแบบอัตนัย สามารถทำได้โดยการประยุกต์หลักการวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบมาใช้  โดยการหาค่าสัดส่วนของคะแนนที่สอบได้ในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนแล้วคำนวณค่าความยากง่ายและอำนาจจำแนกตามหลักการวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552:244)

ความยากง่ายของข้อสอบ (p) หมายถึงสัดส่วนของจำนวนคนที่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูก ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0–1 ถ้าข้อสอบข้อใดมีคนตอบถูกมาก p จะมีค่าสูง (เข้าใกล้ 1) แสดงว่าข้อนั้นง่าย ในทางตรงกันข้ามถ้าข้อสอบข้อใดมีคนตอบถูกน้อย p จะมีค่าต่ำ (เข้าใกล้ 0) แสดงว่าข้อนั้นยาก โดยทั่วไปข้อสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะจะมีค่า p ตั้งแต่ 0.2–0.8

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com