บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์ หมายถึงบทเรียนที่จัดทำขึ้นเป็นสื่อการสอน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้   เนื้อหา  แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ ได้ด้วยตนเอง โดยออกแบบไว้ ให้โต้ตอบกับผู้เรียนได้ 

           การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้มีผู้จัดทำมาแล้วเป็นจำนวนมาก โดยอาจใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น  เว็บไซต์ช่วยสอน   บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  หรืออื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน เดียวกันคือ เป็นสื่อการสอน ประเภทเว็บไซต์ช่วยสอน แสดงผลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ขึ้นอยู่กับผู้จัดทำจะพัฒนาไปในรูปแบบใด 

              จากการศึกษาและสืบค้นเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ ข้าพเจ้าพบว่าการใช้บทเรียนออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนมีประโยชน์หลายประการเช่น

1.  เหมาะกับการเรียนรู้ตามความสนใจของแต่ละคน

2. มีเอกสารสำหรับการเรียนรู้หลากหลาย

3. เป็นการเรียนรู้สองทาง

4. ง่ายต่อการสำรวจความก้าวหน้า

5. เป็นการเรียนรู้ได้ทุกสถานที่และทุกเวลา

6.  ค่าใช้จ่ายในการเรียนของผู้เรียนต่ำลง

7.  สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนในการเรียนรู้กับบุคคลอื่น

8. ประสิทธิภาพของการเรียนเพิ่มขึ้น

9. การส่ง (แลกเปลี่ยน) เอกสารในการสอนรวดเร็ว

            แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ก็ยังมีขีดจำกัด เช่น ผู้สอนและผู้เรียนขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ครูผู้สอนไม่สามารถสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียนได้โดยตรง อีกทั้งการใช้บทเรียนออนไลน์เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี

ที่มา https://www.gotoknow.org/posts/380126

Print Friendly, PDF & Email

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.