ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

 โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมการเรียนรูปแบบหนึ่ง ที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาและเรียนรู้โดยมีอิสระในการเลือกปัญหาที่ตนเองสนใจ โดยอาจใช้ทักษาะความรู้ในกระบวนการทางวิชาการต่าง ๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการศึกษา แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว โครงงานคอมพิวเตอร์มักใช้ความรู้ทางกระบวนการเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และพื้นทางทางคอมพิวเตอร์เข้ามาศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่ตนเองสนใจ

          จุดประสงค์ที่สำคัญของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ผู้ทำโครงงานได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ได้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และการพัฒนาความคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นหรือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ได้ในอนาคต

ที่มา https://www.scimath.org/

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com