การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา เป็นการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ควรออกแบบให้ ครอบคลุมทุกกรณีตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด และอาจนำขั้นตอนนี้ไปใช้ได้หลาย ๆ ครั้ง ตามต้องการ

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนา โดยใช้คำถาม ดังนี้
  • นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือไม่
  • นักเรียนเจอปัญหาใดบ้างในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
  • นักเรียนสามารถหาคำตอบของตัวเลขได้โดยวิธีใดบ้าง  
 2. นักเรียนร่วมกันอ่านสถานการณ์ตัวอย่างที่กำหนด แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • ปัญหาของตัวอย่างนี้คืออะไร
  • วิธีที่ใช้แก้ปัญหาคือวิธีใด

การสร้างเครื่องคำนวณสำหรับบวกเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวน

 1. นักเรียนร่วมกันฟังคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหาของสถานการณ์ตัวอย่างการสร้างเครื่องคำนวณสำหรับบวกเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวน โดยมีวิธีการปฏิบัติ จากแผ่นป้ายข้อความ ดังนี้

                 1.  ระบุปัญหา โจทย์ต้องการให้สร้างเครื่องคำนวณสำหรับบวกเลข
                 2.  รวบรวมข้อมูล เราทราบมาว่าข้อมูลที่นำมาบวกกันเป็นเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวน เมื่อบวกกันแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเลขจำนวนเต็มเช่นกัน
                 3.  วางแผนการแก้ปัญหา เราจะแก้ปัญหานี้โดยรับค่าตัวเลขแต่ละค่าเข้ามา ค่าแรกเก็บไว้ใน A ค่าที่ 2 เก็บไว้ใน B จากนั้นนำทั้ง 2 ค่ามารวมกันแล้วเก็บไว้ใน C
4.   แก้ปัญหา เราอาจเขียนลำดับการแก้ปัญหาเป็นภาพ หรือเขียนเป็นขั้นตอน ดังนี้

            5.  ทดสอบและประเมินผล
                     ลองทดสอบการบวกเลขระหว่าง 2 กับ 3
                     จากขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ออกแบบขึ้น ทดลองให้ค่าแรกเป็น 2

จากนั้นทดลองให้ค่าที่ 2 เป็น 3

             ระบบทำงาน

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์จำนวนที่กำหนดในแต่ละข้อแล้วนำมาเรียงลำดับตามขั้นตอนการรับค่าตัวเลขเครื่องคำนวณที่ออกแบบไว้ เขียนเป็นภาพความคิด แล้วอภิปรายสรุปผลร่วมกันในชั้นเรียน
จำนวนที่ 1 จำนวนที่ 2 จำนวนที่ 3
47,00085,49238,492
106,0301,510107,540
3,510,5002,874,696635,804
 1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหามีหลักการออกแบบอย่างไร

สรุปความคิดรวบยอด

การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหาเป็นไปตามลำดับขั้นตอนการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดทำให้ปัญหาถูกแก้ไขได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.