การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาควรออกแบบให้ครอบคลุมทุกกรณีตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด  และอาจนำขั้นตอนไปใช้ได้หลาย ๆ ครั้ง ตามต้องการ

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา

  1. นักเรียนร่วมกันอ่านสถานการณ์ตัวอย่างการออกแบบบัวรดน้ำ จากแผ่นป้ายหน้าชั้นเรียนแล้วตอบคำถาม ดังนี้

มะปรางต้องการรดน้ำต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้าน แต่ไม่มีบัวรดน้ำจึงนำขวดน้ำมาออกแบบประดิษฐ์เป็นบัวรดน้ำแทน โดยการเจาะรูที่ฝาขวดน้ำประมาณ 4-5 รู จากนั้นเติมน้ำให้เต็มขวด ปิดฝาให้แน่น แล้วนำไปใช้งาน

  • มะปรางกำลังทำอะไร
  • มะปรางเจอปัญหาอะไร
  • มะปรางเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
  • ขั้นตอนการประดิษฐ์บัวรดน้ำจากขวดน้ำของมะปราง มีขั้นตอนอย่างไร

2. นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา จากบทความต่อไปนี้

3. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา จากสถานการณ์ของการออกแบบบัวรดน้ำ ตามขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างไร โดยเขียนเป็นภาพความคิด

4. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา พร้อมเสนอแนวทางการปฏิบัติ และผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ เป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังนี้

  1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
    • การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา สามารถนำไปใช้กับเรื่องใดได้บ้าง

สรุปความคิดรวบยอด

การออกแบบตามขั้นตอนการแก้ปัญหาตามที่เงื่อนไขกำหนด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.