การแปลภาษาคอมพิวเตอร์

4 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

การแปลภาษาของคอมพิวเตอร์มีการแปลภาษาหลายลักษณะ สามารถแบ่งตัวแปลภาษาตามลักษณะการแปลได้ 3 แบบ คือ 1.  แอสแซมเบลอ (Assembler)  เป็นตัวแปลภาษาแอสแซมบลี  ซึ่งเป็นการแปลภาษาระดับต่ำให้เป็นภาษาเครื่อง 2.  อินเทอพรีเตอร์ (Interpreter)  เป็นตัวแปลภาษาระดับสูง  เป็นการแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง  โดยใช้หลักการแปลทีละประโยคหรือคำสั่ง  หากเจอที่ผิดในตัวโปรแกรม  ตัวแปลภาษาจะยุติการแปลภาษาและจะแสดงตำแหน่งข้อผิดพลาดเพื่อผู้เขียนโปรแกรมแก้ไขให้เรียบร้อย  เ [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์

3 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยหมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด ซึ่งสรุปได้ดังนี้ มาตรา 5 ห้ามเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 6 ห้ามเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นแล้วนำไปเผยแพร่ จนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น มาตรา 7 ห้ามเข้าไปใช้ข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 8 ห้ามดักรับข้อมูลของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ มาตรา 9 [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

ยุคของคอมพิวเตอร์

3 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

คอมพิวเตอร์มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันรวมถึงอนาคตอันใกล้ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ยุค ตามลักษณะของฮาร์ดแวร์ที่ใช้สร้างและการใช้งานคอมพิวเตอร์ ดังนี้ ยุคที่ 1 ยุคหลอดสุญญากาศ เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1940–1953 คือ ยุคที่ใช้หลอดสุญญากาศเป็นอุปกรณ์หลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์ ทำให้คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ต้องอยู่ในห้องปรับอากาศตลอดเวลา ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ยังใช้ภาษาเครื่องที่มีลักษณะเป็นรหัสเลขฐานสองอยู่ ยุคที่ 2 ยุคทรานซิสเตอร์ เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1954–1963 [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

ภาษาคอมพิวเตอร์

3 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Language) มีพื้นฐานมาจากการเปิดและปิดกระแสไฟฟ้า หรือระบบเลขฐานสอง คือ 0 และ 1 เรียงต่อกันเพื่อแทนความหมายต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีผู้สร้างและพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์หลายภาษา เช่น John Kemeny และ Thomas Kurtz สร้างภาษาเบสิก (BASIC) Niklaus Wirth สร้างภาษาปาสคาล (PASCAL) และ Dennis Ritchie สร้างภาษาซี (C) ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งตามลักษณะของภาษาและการใช้งานได้ 4 ประเภท ดังนี้ ภาษาเครื่อง (Machine Language) เป็นภาษาพื้นฐาน [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

เครื่องพิมพ์ (Printer)

3 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยนำเสนองานในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นรูปแบบของงานนำเสนอที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เครื่องพิมพ์ที่นิยมใช้กันทั่วไปจะต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ขณะใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ เครื่องพิมพ์แบบตกกระทบหรือเครื่องพิมพ์แบบใช้แรงกระแทก (Impact Print) เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้หลักการทำงานคล้ายกับเครื่องพิมพ์ดีด คือ ชิ้นงานอาศัยหลักการสร้างจุดด้วยหัวเข็มกระแทกผ่านผ้าหมึกไปยังชิ้นงาน ทำให้เกิดจุดเพื่อสร้างข้อมูลลงบน [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 หน่วยที่ 4 Microsoft PowerPoint

3 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

สาระสำคัญ Microsoft PowerPoint เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนการนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะการนำเสนองานผ่านแผ่นสไลด์บนจอภาพ สามารถนำเสนองานได้หลายรูปแบบ มีจุดเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก สามารถตกแต่งรูปแบบได้หลากหลาย และมีเอฟเฟกต์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความน่าสนใจ การเรียกใช้งาน Microsoft PowerPoint มีวิธีการเหมือนการเรียกใช้งานโปรแกรมทั่วไป รูปแบบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีลักษณะคล้ายกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่สร้างและพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ วัตถุ กล่องข้อความ แม่แบบ และภาพนิ่งเป็นองค์ประกอ [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 หน่วยที่ 3 การนำเสนองาน

3 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

สาระสำคัญ การนำเสนองานเป็นการถ่ายทอดข้อมูลจากผู้นำเสนอไปยังผู้รับข้อมูล ด้วยองค์ประกอบในการนำเสนองาน คือ ผู้นำเสนองาน ผู้รับข้อมูล สื่อ และโพรโทคอล ซึ่งทำได้ด้วยการบรรยายสรุป การนำเสนอ และการฝึกอบรม โดยแบ่งวิธีการนำเสนอเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมตัว ขั้นนำเสนองาน และขั้นสรุป งานนำเสนอมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ผู้นำเสนองานควรเลือกใช้รูปแบบงานนำเสนอที่เหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ในการนำเสนองาน งานนำเสนอแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นงานนำเสนอที่จับต้องได้และม [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 หน่วยที่ 2 โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

3 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

สาระสำคัญ การเขียนโปรแกรมจะต้องปฏิบัติตามวงจรพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ผังงานช่วยในการถ่ายทอดกระบวนการทำงานของโปรแกรม ผังงานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผังงานระบบที่ใช้แสดงภาพรวมของระบบและผังงานโปรแกรมที่ใช้แสดงการทำงานย่อยหรือลำดับในโปรแกรม ซึ่งแบ่งเป็น 3 โครงสร้าง คือ โครงสร้างแบบลำดับ โครงสร้างแบบทางเลือก และโครงสร้างแบบทำซ้ำ HTML และ JavaScript เป็นโปรแกรมภาษาที่ใช้สำหรับสร้างและตกแต่งเว็บไซต์ที่นำเสนอบนอินเทอร์เน็ต มีหลักการทำงาน 3 ขั้นตอน คือ การเขียนโค้ด การคอมไพล์ และการรันโปรแกรม ซึ่ง HTML สามารถทำงา [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงาน

3 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

สาระสำคัญ โครงงาน คือ ภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผู้ทำโครงงานเลือกศึกษาหรือดำเนินการตามความสนใจ โดยอาศัยความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของตนเอง โครงงานแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โครงงานที่เป็นการรวบรวมข้อมูล โครงงานที่เป็นการค้นคว้าและทดลอง โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม่ ๆ และโครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น โครงงานมีวิธีการทำแตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะของโครงงานแต่ละประเภท แต่มีลำดับขั้นตอนคล้ายกัน แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้า การจั [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :

Google Earth

3 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0
ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :
Print Friendly, PDF & Email

Google Earth http://www.google.com เป็นที่อยู่ของกูเกิลซึ่งเป็นเซิร์ชเอนจิ้นไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต รูปแบบของข้อมูลที่ได้จากการค้นหามีหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ บทความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยมักอยู่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ ปัจจุบันกูเกิลได้พัฒนาเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วย Google Earth ซึ่งใช้สำหรับค้นหาข้อมูลในรูปแบบทางภูมิศาสตร์ 3 มิติ ที่ผู้ใช้สาม [ อ่านต่อ ]

ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน :