3 มีนาคม 2021

การงานอาชีพ ป.2

ภาคเรียนที่ 2

บทที่ 1 หนูทำงานบ้าน

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน
 2. หน้าที่ของนักเรียนในฐานะสมาชิกในบ้าน

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 2 หนูเข้าครัว

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การประกอบอาหาร
 2. อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
 3. การเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
 4. ตัวอย่างการเตรียมประกอบอาหาร

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 3 หนูปลูกต้นไม้

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. พืชพันธ์ที่ควรรู้จัก
 2. การเพาะเมล็ด
 3. วิธีการเพาะเมล็ด
 4. การดูแลแปลงเพาะกล้า
 5. การดูแลรักษาอุปกรณ์

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 4 หนูทำของเล่น

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. กระบวนการทำงานประดิษฐ์
 2. วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการประดิษฐ์
 4. การประดิษฐ์ของเล่น
 5. ตัวอย่างการประดิษฐ์ของเล่น

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 5 หนูประดิษฐ์ของใช้

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การประดิษฐ์ของใช้
 2. ตัวอย่างการประดิษฐ์ของใช้

แบบทดสอบหลังเรียน

แนวข้อสอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน

ขึ้นหน้าบน