3 มีนาคม 2021

การงานอาชีพ ป.1

ภาคเรียนที่ 2

บทที่ 1 แต่่งตัวกันเถอะ

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การแต่งกาย
 2. ขั้นตอนการแต่งกาย
 3. การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ
 4. การแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่
 5. การดูแลรักษาเครื่องแต่งกาย

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 2 ของใช้ของหนู

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การใช้ของใช้ส่วนตัว : ที่นอน
 2. การใช้ของใช้ส่วนตัว : แปรงสีฟัน
 3. การใช้ของใช้ส่วนตัว : ผ้าเช็ดตัว
 4. การใช้ของใช้ส่วนตัว : กระเป๋านักเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 3 จัดเก็บให้ดี

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การจัดโต๊ะ
 2. การจัดตู้
 3. การจัดชั้นวางของ

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 4 หนูดูแลต้นไม้

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้
 2. การรดน้ำต้นไม้
 3. การพรวนดิน
 4. การใส่ปุ๋ย
 5. การถอนและเก็บวัชพืช
 6. การเก็บรักษาอุปกรณ์

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 5 กระดาษแปลงร่าง

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. ของเล่น
 2. กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
 3. พื้นฐานการพับกระดาษ
 4. ของเล่นจากการพับกระดาษ

แบบทดสอบหลังเรียน

แนวข้อสอบปลายภาค 30 คะแนน

ขึ้นหน้าบน