3 มีนาคม 2021

การงานอาชีพ ป.5

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยที่ 5 ซ่อมแซมของใช้

แบบทดสอบก่อนเรียน

  1. ซ่อมแซมของใช้

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 6 วัสดุเหลือใช้

แบบทดสอบก่อนเรียน

  1. การวางแผนงานประดิษฐ์
  2. การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้

กิจกรรม หน่วยที่ 6 มี 4 ข้อ 15 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 7 การปลูกพืช

แบบทดสอบก่อนเรียน

  1. การปลูกพืชผักขาดขาวปลี
  2. การปลูกพืชลงกระถาง มะม่วงหาว มะนาวโห่
  3. การทำน้ำหมักชีวภาพ

กิจกรรม หน่วยที่ 7 การปลูกพืช มี 9 ข้อ 25 คะแนน

แบบทดสอบหล้งเรียน

หน่วยที่ 8 บัญชีครัวเรือน

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. บัญชีครัวเรือน

กิจกรรม หน่วยที่ 8 มี 5 ข้อ 20 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 9 อาชีพในชุมชน

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. อาชีพในชุมชน

กิจกรรม หน่วยที่ 9 มี 5 ข้อ 20 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

แนวข้อสอบปลายภาค (30คะแนน)

ขึ้นหน้าบน