3 มีนาคม 2021

การงานอาชีพ ป.6

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยที่ 4 งานช่าง

แบบทดสอบก่อนเรียน 10 คะแนน

  1. ความรู้พื้นฐานงานช่าง
  2. อุปกรณ์ที่ใช้ ติดตั้งและประกอบของใช้ภายในบ้าน
  3. ปฏิบัติติดตั้งและประกอบของใช้ภายในบ้าน

กิจกรรมหน่วยที่ 4 มี 2 ข้อ 10 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน 10 คะแนน

หน่วยที่ 5 งานประดิษฐ์

แบบทIดสอบก่อนเรียน

  1. รู้จักงานประดิษฐ์
  2. อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์
  3. การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 6 งานธุรกิจ

แบบทดสอบก่อนเรียน

  1. การทำธุรกิจ
  2. การบันทึก รายรับ-รายจ่าย
  3. การจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจ

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 7 การประกอบอาชีพ

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. สำรวจอาชีพ
2. การเลือกประกอบอาชีพ

กิจกรรมตอบคำถาม 2 ข้อ 10 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

แนวข้อสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)

ขึ้นหน้าบน