64 การงานอาชีพ ป.2

หน่วยที่ 1 งานบ้าน ( 7 ชั่วโมง)

 1. การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว เช่น บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก ในบ้าน การกวาดบ้าน การล้างจาน
 2. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย
 3. ความปลอดภัยเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน

หน่วยที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ( 6 ชั่วโมง)

 1. การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง และครอบครัว เช่น การจัดวาง เก็บเสื้อผ้า รองเท้า
 2. การใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย
 3. ความปลอดภัยเป็นลักษณะนิสัย ในการทำงาน

หน่วยที่ 3 อาหารและโภชนาการ ( 7 ชั่วโมง)

 1. การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว เช่น การช่วยครอบครัวเตรียม ประกอบอาหาร
 2. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย
 3. ความปลอดภัยเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน

หน่วยที่ 4 งานเกษตร ( 11 ชั่วโมง)

 1. การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
 2. การใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานช่วยให้ประหยัด และปลอดภัย เช่น การเพาะเมล็ด การดูแลแปลงเพาะกล้า
 3. ความปลอดภัยเป็นลักษณะนิสัย ในการทำงาน

หน่วยที่ 5 งานประดิษฐ์ ( 9 ชั่วโมง)

 1. การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
 2. การใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย เช่น การทำของเล่น การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว
 3. ความปลอดภัยเป็นลักษณะนิสัย ในการทำงาน

Print Friendly, PDF & Email