64 การงานอาชีพ ป.1

หน่วยที่ 1 งานบ้าน ( 11 ชั่วโมง)

 1. งานบ้าน ทั้งงานดูแลบ้านบริเวณบ้าน และเครื่องใช้ในบ้านและงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวหากสมาชิกในครอบครัวช่วยกันทำงานบ้านด้วยความเต็มใจจะทำให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย
 2. งานบ้านเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อบ้านและสมาชิกในครอบครัวช่วยสร้างนิสัยที่ดีแก่ตนเองสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เป็นการทำให้ร่างกายได้ออกแรงและเคลื่อนไหวและยังทำให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีกลิ่นเหม็นสัตว์และแมลงต่าง ๆ ไม่มารบกวน
 3. การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองทั้งการจัดเก็บของเล่น ของใช้บนโต๊ะตู้ ชั้นวางของ และการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว หากมีวิธีการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและเหมาะสม จะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งของไม่สูญหาย หรือเสียหาย ใช้งานได้ สะดวก และไม่เกิดโรคติดต่อ

หน่วยที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ( 9 ชั่วโมง)

 1. คนเราต้องสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายทุกวัน เสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ต้องสวมใส่เพื่อปกปิดร่างกาย ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นส่วนเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่ใช้สวมใส่เพื่อความสวยงามมีประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ
 2. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายใช้ปกปิดร่างกายให้อบอุ่น และประดับ ตกแต่งร่างกายให้สวยงาม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีหลากหลายรูปแบบจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับฤดูกาล โอกาส และสถานที่
 3. การแต่งกายเป็นงานอย่างหนึ่งที่ต้องปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อเป็นการฝึกนิสัยที่ดีในการช่วยเหลือตนเองความมีวินัย มีความรับผิดชอบและเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

หน่วยที่ 3 งานเกษตร ( 11 ชั่วโมง)

 1. งานเกษตร เป็นการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำพืชและเนื้อสัตว์มาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต
 2. งานเกษตรมีหลายประเภท เช่นการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมงและการเกษตรผสมผสานซึ่งงานเกษตรทุกประเภทให้ผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้
 3. งานเกษตรเป็นการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มาใช้ประกอบอาหารจำหน่าย หรือแปรรูป
 4. การดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธีเป็นประจำ จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี จนถึงเวลาที่ให้ผลผลิต

หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์ ( 9 ชั่วโมง)

 1. งานประดิษฐ์เป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุที่มีในบ้านหรือหาได้ง่ายในท้องถิ่นมาทำเป็นของเล่น ของใช้ และของตกแต่ง
 2. ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ทำให้มีของเล่น ของใช้ และของประดับตกแต่งไว้ใช้งานช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงาน
 3. การพับกระดาษ เป็นงานประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่ทำให้กระดาษมีรูปร่างและรูปทรงตามความคิดของผู้พับ

Print Friendly, PDF & Email