วิทยาการคำนวณ ป.3

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.3

กิจกรรมการเรียนการสอน / ใบงาน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา

เนื้อหา หน่วยที่ 1 เรื่อง อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา

1. การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
2. การแสดงอัลกอริทึม
3. ตัวอย่างการแก้ปัญหาเกมเตตริส

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

เนื้อหา หน่วยที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

1. การเขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครทำงาน
2. การตรวจสอบ ข้อผิดพลาดของโปรแกรม

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 เรื่อง อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื้อหา หน่วยที่ 3 อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. อินเทอร์เน็ต
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3 เรื่อง อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง การรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล

เนื้อหา หน่วยที่ 4 เรื่อง การรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล

1. การรวบรวมและ ประมวลผลข้อมูล
4 การนำเสนอข้อมูล

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง การรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์

เนื้อหา หน่วยที่ 5 การใช้งานซอฟต์แวร์

1. ซอฟต์แวร์เบื้องต้น

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์

แบบทดสอบปลายภาคเรียน