แบบทดสอบ ม.1 หน่วยที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 บทที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ

คำชี้แจง
– ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
– ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
– ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
– ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
– เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
– เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70% หรือ 14 ข้อขึ้นไป

 

คลิกทำแบบทดสอบ => http://goo.gl/ncMA0G

รายงานคะแนนสอบ => http://www.thaitestonline.com/kreport.php?subj=26856

 

 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com