แนวข้อสอบการงาน อาชีพ ม.1

 1. ขั้นตอนใดในกระบวนการทำงานที่จะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จมากที่สุด

ก. การวิเคราะห์งาน

ข. การวางแผนในการทำงาน

ค. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน

ง. การประเมินผลการทำงาน

 1. สิ่งที่ได้จากการประเมินผลการทำงานคือข้อใด

ก. มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน

ข. จัดลำดับขั้นตอนการทำงานได้ถูกต้อง

ค. ทราบสิ่งที่ควรแก้ไขในการทำงาน

ง. เห็นภาพรวมของงานก่อนลงมือปฏิบัติ

 1. สิ่งสำคัญในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มคือข้อใด

ก. เป็นผู้เสนอแนะที่ดี

ข. มีความรู้ในเรื่องต่างๆ มากขึ้น

ค. เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการพูด

ง. มีความเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี

 1. บุคคลที่เหมาะสมจะเป็นหัวหน้ากลุ่มในการทำงานควรมีลักษณะอย่างไร

ก. พูดเก่ง                                                 ข. หน้าตาดี

ค. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี                                              ง. มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง

 1. ในการทำงานเป็นกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มควรแบ่งงานกันอย่างไร

ก. ใช้วิธีการจับฉลากหัวข้องาน

ข. ทำงานตามที่หัวหน้ากลุ่มจัดให้

ค. หัวหน้ากลุ่มรับแต่งานที่ยาก

ง. ทำงานตามความชอบและความถนัด

 1. ในการทำงานกลุ่ม ถ้านักเรียนเกิดปัญหาอุปสรรคระหว่างการทำงาน ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. แก้ไขปัญหาแบบลองผิดลองถูก

ข. ประชุมกลุ่ม เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วหาวิธีแก้ไขปัญหา

ค. ไม่คิดหาวิธีแก้ไขปัญหา และเลิกทำงานที่ได้รับมอบหมาย

ง. มอบหมายให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา

 1. หากสมาชิกในกลุ่มปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง ก็จะทำให้เกิดผลดีต่อกลุ่ม ยกเว้น ข้อใด

ก. ทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

ข. สมาชิกแต่ละคนทราบถึงภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

ค. สมาชิกแต่ละคนทำงานของตนเองโดยไม่ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม

ง. ชิ้นงานมีคุณภาพดี เพราะแต่ละคนได้ทำงานตามที่ตนเองถนัด

 1. การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา มีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงาน ยกเว้น ข้อใด

ก. สิ้นเปลืองเวลาในการแก้ปัญหา

ข. ลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ผิด

ค. ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี

ง.สามารถตัดสินใจทำงานได้อย่างทันเวลา

 1. จากสถานการณ์ต่อไปนี้ บุคคลใดใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องที่สุด

ก. หน่อย เลี่ยงที่จะกินผักเนื่องจากมีรสขม

ข. แดง ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดหนอนที่กำลังกินพืชผัก

ค. ดำ ตัดต้นไม้ในบ้านทิ้ง เพราะไม่ชอบสีของดอกไม้

ง. นิด ใช้ความรู้จากวิชาออกแบบมาจัดสวนในบ้านที่มีขนาดเล็ก

 1. บุคคลต่อไปนี้ ใครคือผู้ที่มีคุณธรรมด้านความเสียสละ

ก. ตั้ม ไม่รับฟังความเห็นของเพื่อนในกลุ่ม

ข. บี เลือกทำงานในหัวข้อที่ง่ายที่สุด ทั้งที่มีความสามารถ

ค. บอย ทำงานกลุ่มแทนเพื่อนคนอื่นโดยหวังสิ่งตอบแทน

ง. น้อย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

 1. ผลไม้ชนิดใดให้น้ำมากที่สุดในปริมาณเท่ากัน

ก.  แตงโม                                                            ข.  ฝรั่ง

ค.  กล้วย                                                 ง.   แก้วมังกร

 1. ถ้าเราต้องการนึ่งอาหารควรใช้หม้อชนิดใด

ก.  หม้อต้ม                                                          ข.  หม้อนึ่ง

ค.  หม้อตุ๋น                                                          ง.   กระทะ

 1. อาหารชนิดใด ควรนำมาถนอมอาหารโดยใช้วิธีการตากแห้ง

ก.  กุ้ง                                                                 ข.  เนื้อหมู

ค.  มะม่วง                                                           ง.  หัวผักกาด

 1. อาหารในข้อใดเมื่อรับประทานในปริมาณมากเกินไปจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มสูง และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดอุดตันได้

ก.  นมสด                                                ข.  สลัดผัก

ค.  คอหมูย่าง                                                        ง.  ส้มตำผลไม้

 1. ในการเก็บอุปกรณ์ทำอาหาร ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก ควรเก็บไว้ที่ใดของตู้เก็บของ

ก.  ชั้นล่างสุดของตู้เก็บของ

ข.  ด้านบนหลังคาตู้เก็บของ

ค.  วางไว้ด้านนอกตู้เก็บของ

ง.  ซื้อภาชนะที่มีน้ำหนักเบามาแทน

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ผลเสียที่เกิดจากการนำภาชนะที่เป็นพลาสติกมาใส่ของร้อน

ก.  ภาชนะบูดเบี้ยว เสียรูป

ข.  ทนความร้อนได้นาน

ค.  สารตะกั่วในพลาสติกละลายลงในอาหาร

ง.  สารปรอทในพลาสติกละลายลงในอาหาร

 1. บุคคลในข้อใดปฏิบัติ ไม่ ถูกต้องในการเลือกซื้ออาหาร

ก.  สำอาง  เลือกซื้ออาหารที่สดใหม่ สะอาด

ข.  สำรวย  กำหนดงบประมาณในการซื้อ โดยดูจากรายรับรายจ่าย

ค.  สำลี      เขียนรายการสิ่งของที่ต้องการจะซื้อ เพื่อป้องกันการลืม

ง.  สำราญ  ซื้ออาหารมากักตุนไว้ในปริมาณมาก เพราะไม่อยากไปซื้อหลายรอบ

 1. รายการอาหารในข้อใดให้สารอาหารครบถ้วนมากที่สุด

ก.  ลูกชิ้นปิ้ง                                                         ข.  ข้าวมันไก่ ไม่ใส่ผัก

ค.  ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ                                              ง.  ข้าวปั้นห่อสาหร่าย

 1. การทำอาหาร โดยนำอาหารใส่ในฟรอยด์ห่ออาหาร แล้วนำไปหมกในไฟอ่อนๆ จัดเป็นการทำอาหารวิธีการใด

ก.  การคั่ว                                                            ข.  การเผา

ค.  การตุ๋น                                                           ง.  การทอด

 1. ข้อใด ไม่ จัดเป็นวิธีการถนอมอาหาร

ก.  การหมักดอง                                                    ข.  การเชื่อม

ค.  การทอด                                                          ง.  การกวน

 1. ข้อใดเป็นการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว

ก.  โด่งจะดุว่าน้องสาวเสมอเมื่อกลับบ้านไม่ตรงเวลา

ข.  แดงมักลืมกรอกน้ำใส่ขวดอยู่เสมอจนคุณแม่บ่นบ่อยๆ

ค.  คุณพ่อคุณแม่มักอนุญาตให้ส้มทานข้าวนอกบ้านกับเพื่อนๆ เสมอได้

ง.  แก้วมักมีความเห็นไม่ตรงกับพี่ชายอยู่เสมอ แต่ก็ไม่เคยแสดงกิริยาก้าวร้าวไม่พอใจ

 1. กานดาได้ประโยชน์อะไรมากที่สุดจากการทำกิจกรรมร่วมกับทุกคนในครอบครัว

ก.  สมาชิกในครอบครัวรู้จักการทำงาน

ข.  สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง

ค.  สมาชิกในครอบครัวรู้มีความรักและห่วงใย

ง.   สมาชิกในครอบครัวรู้จักหน้าที่ของตนเอง

 1. สมจิตได้รับมอบหมายให้ทำงานบ้านทุกวัน คิดว่า งานบ้าน ที่สมจิตต้องทำทุกวันคือข้อใด

ก.  ล้างห้องน้ำ                                                      ข.  รดน้ำต้นไม้

ค.  รีดชุดนักเรียน                                       ง.  ซักถุงเท้านักเรียน

 1. สิรินาถ ต้องการทำงานบ้านให้เสร็จภายในวันอาทิตย์วันเดียว สิรินาถควรปฏิบัติตามข้อใด

ก.  วิเคราะห์งานบ้านที่ต้องทำรวมกับกิจวัตรประจำวัน

ข.  กำหนดแผนการทำงานประจำวัน

ค.  ปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามที่สมาชิกในครอบครัวมอบหมาย

ง.  จัดทำตารางปรับปรุงแก้ไขการทำงานบ้านที่ผ่านมา

 1. นุชนาถ ทำความสะอาดบ้านเป็นประจำทุกสัปดาห์ เธอควรทำข้อใดเป็นลำดับแรกและใช้อุปกรณ์ใดในการทำความสะอาด

ก.  กวาดฝุ่นละอองที่ฝาผนังด้วยไม้กวาดขนไก่

ข.  กวาดฝุ่นละอองที่ฝาผนังด้วยไม้กวาดดอกหญ้า

ค.  กวาดหยากไย่ที่เพดานด้วยไม้กวาดเสี้ยนตาล

ง.  กวาดฝุ่นและหยากไย่ที่เพดานด้วยไม้กวาดทางมะพร้าว

 1. ข้อใดควรปฏิบัติในการทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์และพื้นห้องน้ำ

ก.  ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเท่านั้น

ข.  เมื่อน้ำยาล้างห้องน้ำโดนผิวหนังควรล้างออกทันที

ค.  ควรสวมถุงมือ และปิดปาก ปิดจมูก ด้วยหน้ากากทุกครั้งที่ทำความสะอาดห้องน้ำ

ง.  ควรสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว พร้อมทั้งปิดปาก ปิดจมูกด้วยหน้ากากอนามัย

 1. การจัดตกแต่งห้องนอนควรเลือกใช้สีประเภทใด

ก.  ประเภทสีโทนเย็น                                              ข.  ประเภทสีโทนอ่อน

ค.  ประเภทสีโทนร้อน                                             ง.  ประเภทสีโทนสดใส

 1. ถ้าโต๊ะอาหารมีขนาดใหญ่มาก นักเรียนจะจัดตกแต่งอย่างไรจึงจะดูแล้วสวยงามเหมาะสมที่สุด

ก.  ใช้ผ้าปูโต๊ะสีเข้ม หรือมีลายสีทึบ

ข.  ใช้จานอาหารขนาดใหญ่ทุกจาน

ค.  วางแจกันดอกไม้ประดับไว้ตรงกลางโต๊ะ

ง.  ใช้แผ่นรองจานขนาดใหญ่และจานรองแก้ว

 1. นารีต้องการจัดสวนในภาชนะมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่เพื่อนรัก นารีควรปฏิบัติข้อใดเป็นลำดับแรก

ก.  จัดเตรียมวัสดุปลูก

ข.  จัดเตรียมภาชนะและพันธุ์ไม้ต่างๆ

ค.  ทำความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย

ง.  ออกแบบและเขียนแบบสวนในภาชนะ

 1. พันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวนในภาชนะ ควรเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใด

ก.  พันธุ์ไม้ขนาดเล็กที่ไม่ต้องการแสงแดด และชอบอยู่ในที่ชื้น

ข.  พันธุ์ไม้ขนาดเล็กที่ชอบแสงแดดมาก และชอบอยู่ในที่ค่อนข้างแห้ง

ค.  พันธุ์ไม้ขนาดเล็กที่ต้องการแสงรำไร และชอบอยู่ในที่ค่อนข้างชื้น

ง.  พันธุ์ไม้ขนาดเล็กที่ชอบแสงแดดปานกลาง และชอบอยู่ในที่ค่อนข้างแห้ง

ให้ใช้ตัวเลือกที่กำหนดให้ตอบคำถามข้อ 31-34

ก.  ลาน                           ข.  หวาย                         ค. กก                             ง.  ย่านลิเภา

 1. ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบไม้มีลักษณะเป็นรูปพัด นำใบแก่ใช้มุงหลังคา ยอดอ่อนสามารถนำมาใช้ทำหมวก งอบ พัด เป็นคำอธิบายลักษณะของพืชชนิดใด
 2. พืชล้มลุก เจริญเติบโตเร็วในบริเวณที่เป็นโคลนเลน มีมากมายหลายชนิด นิยมนำมาสานหรือทอเสื่อ เป็นคำอธิบายลักษณะของพืชชนิดใด
 3. พืชที่เกิดตามธรรมชาติในป่าทึบทั่วไปและบริเวณแม่น้ำที่มีลำธารไหลผ่าน นำมาใช้ทำประโยชน์ในการสานเข่ง กระจาด และขันโตก เป็นคำอธิบายลักษณะของพืชชนิดใด
 4. ไม้เถาวัลย์ มีมากในป่าแถบจังหวัดภาคใต้ มีความเหนียวจึงใช้แทนเชือกเป็นเครื่องรัดสิ่งของ เป็นคำอธิบายลักษณะของพืชชนิดใด
 5. ถ้านักเรียนต้องการถอดนอตเกลียวเพื่อนำใบพัดและฝาคลอบพัดลมไปล้าง ควรเลือกใช้เครื่องมือในข้อใด

ก.  สว่านมือ                     ข.  คีบ                                        ค. ไขควง                                                 ง.  ค้อน

 1. ถ้านักเรียนต้องการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุในท้องถิ่น นักเรียนต้องปฏิบัติตามข้อใดเป็นลำดับแรก

ก.  จัดเตรียมวัสดุ และเครื่องมืออุปกรณ์

ข.  กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน

ค.  สำรวจตลาดความต้องการของชุมชน

ง.  ออกแบบสิ่งประดิษฐ์นั้นๆตามจินตนาการของตน

 1. ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนของการเก็บและดูแลรักษาสว่านมือให้ถูกต้อง
 2.   ใช้น้ำมันเช็ดในส่วนที่เป็นเหล็ก
 3. ถอดดอกสว่านออก
 4. ใช้น้ำมันหยอดที่เฟือง
 5. เก็บดอกสว่านใส่กล่องให้เรียบร้อย

ก.  2 1 3 4                                                          ข.  1 2 3 4

ค.  2 4 3 1                                                          ง.  1 2 4 3

 1. การประดิษฐ์กรอบรูปด้วยเชือกปอ นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถือว่าเกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทำงาน

ก.  กำหนดปฏิทินการทำงาน แล้วปฏิบัติตามที่กำหนด

ข.  วิเคราะห์งานที่จะทำเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการทำงานต่อไป

ค.  ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานทีละขั้นจนชิ้นงานสำเร็จ

ง.  มีการประเมินชิ้นงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา

 1. การแบ่งหน้าที่กันทำงานตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคนในกลุ่ม เพื่อประดิษฐ์โมบายเปลือกหอยให้เสร็จและมีความสวยงามเป็นการใช้ทักษะใดในการทำงาน

ก.  ทักษะกระบวนการกลุ่ม

ข.  ทักษะกระบวนการทำงาน

ค.  การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลในการทำงาน

ง.  การเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงาน

 1. เมื่อเกิดปัญหาในการประดิษฐ์ชิ้นงาน นักเรียนจะใช้หลักการใดในการแก้ไขปัญหา

ก.  วิเคราะห์ – สร้างทางเลือก – ปฏิบัติ – ประเมินผล

ข.  สังเกต – วิเคราะห์ – วางแผน – ปฏิบัติ – ประเมินผล

ค.  วิเคราะห์ – ประเมินทางเลือก – วางแผน – ประเมินผล

ง.  สังเกต – วิเคราะห์ – สร้าง – ประเมินทางเลือก – วางแผน – ปฏิบัติ – ประเมินผล

 1. การประกอบอาชีพในข้อใดจัดอยู่ในงานบริการ

ก.  ช่างตัดเสื้อผ้า

ข.  ขายของชำ

ค.  ช่างเครื่องปั้นดินเผา

ง.  ช่างประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง

 1. นักเรียนควรเลือกอาชีพจากองค์ประกอบข้อใด

ก.  ค่านิยมในสังคม

ข.  ความถนัดของตนเอง

ค.  ดูจากรายได้เป็นหลัก

ง.  ตามที่ผู้ปกครองกำหนด

 1. สิ่งที่บอกว่าเป็นการประกอบอาชีพสุจริตคืออะไร

ก.  เป็นอาชีพอิสระ

ข.  เป็นอาชีพที่ลงทุนสูง

ค.  เป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมาย

ง.  เป็นอาชีพที่ทำภายในครัวเรือน

 1. บุคคลในข้อใดที่มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

ก.  สุภัค  พัฒนาสูตรขนมที่ทำขาย

ข.  สาลี่   มาทำงานสายเป็นประจำ

ค.  อำไพ บอกว่ามีเวลาพักกลางวันน้อย

ง.  สุชาติ ชอบตำหนิเพื่อนร่วมงานเป็นประจำ

 1. การเตรียมพร้อมในการเลือกอาชีพมีข้อดีอย่างไร

ก.  ได้เริ่มทำงานเร็วกว่าคนอื่น

ข.  เลือกอาชีพได้ตรงกับความถนัดของตนเอง

ค.  เลือกอาชีพได้ตรงกับความต้องการของครอบครัว

ง.  ใช้เวลาในการตัดสินใจน้อย ประหยัดเวลา ได้งานไว

 1. ทุกข้อเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ยกเว้น ข้อใด

ก.  มีความเข้าใจในอาชีพที่ทำ

ข.  ทำให้ปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานได้ดี

ค.  เกิดความท้อแท้ในการประกอบอาชีพ

ง.  มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน มั่นคงในชีวิต

 1. ข้อใดเป็นการแสดงความรับผิดชอบในการทำงาน

ก.  เอ๋   มาโรงเรียนสายเป็นประจำ

ข.  หิน  ทำงานที่ได้รับมอบหมายส่งตรงเวลา

ค.  ปุก  ขอลอกการบ้านจากเพื่อนในห้องเรียน

ง.  แต๋ว  ชอบช่วยงานผู้อื่นจนงานของตนเองเสร็จไม่ทันเวลา

 1. สุเมธ เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ต่อมามีบุคคลภายนอกนำเงินจำนวนหนึ่งมาให้สุเมธ เพื่อแลกกับข้อมูลของบริษัท แต่สุเมธปฏิเสธ จากเหตุการณ์ดังกล่าว ตัวชี้วัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพของสุเมธคือข้อใด

ก.  ซื่อสัตย์สุจริต

ข.  ขยัน อดทน

ค.  มุ่งมั่นพยายาม

ง.  รับผิดชอบต่อหน้าที่

 1. ฟ้าใส เป็นคนหน้าตาน่ารัก ชอบพูดจาไพเราะ อ่อนหวานกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานจึงพากันชื่นชอบฟ้าใส ตัวชี้วัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพของฟ้าใสคือข้อใด

ก.  ความร่วมมือ

ข.  มีมารยาทดี

ค.  มีความขยันหมั่นเพียร

ง.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 1. การฝึกฝนการสร้างอาชีพของนักเรียน มีความสำคัญต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไร

ก.  มีเงินพอใช้จ่ายส่วนตัว และมีเงินออม

ข.  มีเงินสำหรับซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย

ค.  เพิ่มค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ในการลงทุน

ง.  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด

 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com