เฉลยแบบทดสอบ หน้าที่พลเมือง ม.2

http://www.thaitestonline.com/test_10_on_74296.html

เฉลยแบบทดสอบ หน้าที่พลเมือง ม.2

แนวเฉลยละเอียดข้อสอบมาตรฐานปลายภาค /รายปี

วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        ชุดที่ 1

 

๑.  ตอบ      จากวาทะเกี่ยวกับคำว่า ประชาธิปไตยของประธานาธิบดีอับบราฮัม ลินคอร์น แห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่าประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชน  โดยประชาชนและเพื่อประชาชน

๒.  ตอบ            คำว่าเพื่อประชาชนจะหมายถึงผลประโยชน์ของประชนเป็นสำคัญ  ส่วนข้อ  ก และ ง  จะ           หมายถึง เป็นการปกครองโดยประชาชน  และข้อ ข  หมายถึงการปกครองของประชาชน

๓.  ตอบ            แสดงถึงการเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ

๔.  ตอบ             แสดงถึงการเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมในด้านความเมตตา

๕.  ตอบ             เป็นสถานภาพที่ติดตัวมาแต่เกิด  ส่วนสถานภาพในข้ออื่นเป็นสถานภาพที่ได้รับมา

๖.  ตอบ 

การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของชนชาวไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

๗.  ตอบ 

การเคารพกฎหมาย  รู้จักสิทธิหน้าที่ของตน  จะทำให้รู้จักที่จะไปใช้สิทธิทางการเมืองการ            ปกครองและยังนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

๘.  ตอบ 

ชาวไทยมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

๙.  ตอบ 

เป็นการกระทำที่แสดงว่าเป็นพลเมืองดีด้านเศรษฐกิจ

๑๐. ตอบ 

เพราะครูปราณีขายขนมในเวลาสอนซึ่งเป็นบทบาทที่ไม่ถูกต้องตามสถานภาพของครูที่มีหน้าที่สอนและอบรมให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย

๑๑. ตอบ 

เป็นการป้องกัน ข้ออื่นเป็นการบำรุงรักษา

 

๑๒. ตอบ 

พระราชกำหนดเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคำแนะนำของ  คณะรัฐมนตรี  เพื่อใช้ในกรณีจำเป็น  เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

๑๓. ตอบ 

วาระที่ สอง เป็นการพิจารณาในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งวาระนี้คณะกรรมาธิการผู้พิจารณาร่างพระราบัญญัติสามารถเสนอแก้ไข  เพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติซึ่งเรียกว่า  เสนอคำขอแปรญัตติ

๑๔. ตอบ 

ผู้เยาว์ คือบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งผู้ที่จะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์มี สองกรณีคืออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์  และเมื่อมีการสมรสเมื่ออายุ๑๗ ปีบริบูรณ์  และได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองของทั้งฝ่าย

๑๕. ตอบ 

บัตรประจำตัวประชาชนมีอายุใช้ได้ หก ปี นับแต่วันออกบัตร เมื่อบัตรหมดอายุผู้ถือบัตรจะต้องยื่นขอมีบัตรมีบัตรใหม่ภายในกำหนด หกสิบวัน

๑๖. ตอบ 

การหมั้นเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัว ส่วนข้อ ข และ ค เป็นกฎหมายเกี่ยวกับมรดก ข้อ ง เป็นกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชน

๑๗. ตอบ 

สินสอดเป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายมอบให้แก่บิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงแล้วแต่กรณี  เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส

๑๘. ตอบ 

ในการทำสัญญาหมั้น ไม่ว่าชายหรือหญิงตาย  หญิงหรือฝ่ายหญิงไม่ต้องคืนของหมั้น และสินสอด แก่ฝ่ายชาย

๑๙. ตอบ 

เงื่อนไขการสมรส คู่สมรสต้องมีอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย  และต้องมีการจดทะเบียนสมรสกับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนายทะเบียน ห้ามผู้ที่มีคู่สมรสอยู่แล้ว จดทะเบียนสมรสซ้อน  ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมสมรสกันไม่ได้

๒๐. ตอบ 

สินสมรสต้องแบ่งครึ่งก่อน ส่วนมรดกทุกคนจะได้รับคนละ 1ส่วนเท่าๆกัน ดังนั้นแก่นได้สินสมรสครึ่งหนึ่งเป็นที่ดิน ๕๐ ไร่ และได้มรดก๑ ส่วน เป็นที่ดิน ๑๐ ไร่ รวมเป็น ๖๐ ไร่

 

๒๑. ตอบ 

เงินได้พึงประเมินคิดจากเงินเดือน คูณด้วย  ๑๒

๒๒. ตอบ 

ค่าลดหย่อนประกอบด้วยค่าลดหย่อนของตนเอง ๓๐,๐๐๐ ภรรยา ๓๐,๐๐๐ ค่าลดหย่อนบุตร อีก ๒ คน ค่าการศึกษาบุตร ๒ คน  เป็นเงิน ๔๐๐๐ บาท  หักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต   ลดหย่อนดอกเบี้ยกู้ยืม ลดหย่อน ๒,๐๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน  ๑๑๔,๐๐๐

๒๓. ตอบ 

เงินสุทธิ  =   เงินได้พึงประเมิน  –  ( ค่าใช้จ่าย +  ค่าลดหย่อน)

=     ๓๖๐๐๐๐  –  ( ๖๐,๐๐๐  +  ๑๑๔,๐๐๐) =  ๑๘๖,๐๐๐

๒๔. ตอบ 

การคำนวณภาษีเงินได้สุทธิ ๑๘๖,๐๐๐   บาท ได้รับยกเว้น ๑๕๐,๐๐๐ คงเหลือเงินสุทธิ    ๓๖,๐๐๐  บาท  เสียภาษี ๑๐%  =   ๓,๖๐๐ บาท

๒๕. ตอบ 

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงทำงานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดิน

๒๖. ตอบ 

กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา  เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

๒๗. ตอบ 

การกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์บริเวณสถานที่ที่ใช้ในราชการจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๘. ตอบ 

ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กำหนดให้เข้าทำกิจการเหมืองแร่ในเขตป่าสงวนได้คราวละไม่เกิน๑๐ ปี

๒๙. ตอบ 

นายสัญญา  ธรรมศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี หลังวันมหาวิปโยค ๑๔ ตุลาคม               พ.ศ. ๒๕๑๖

๓๐. ตอบ 

หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม ถือเป็นยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน ข้อจำกัดต่างๆ ในอดีตถูกยกเลิก จึงทำให้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มต่าง ๆ อย่างมากมาย เพื่อเรียกร้องสิทธิของตน

๓๑. ตอบ 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ คือ พลเอกสุนทร  คงสมพงษ์

๓๒. ตอบ 

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทำการยึดอำนาจการปกครองจากคณะรัฐบาล พ.ต.ท ทักษิณ  ชินวัตร

๓๓. ตอบ 

ปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่สาเหตุ  แต่สาเหตุอีกข้อคือ การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองบาง     โอกาสหมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

๓๔. ตอบ 

พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๔  ของประเทศไทย

๓๕. ตอบ 

มนุษย์เป็นสัตว์ทางวัฒนธรรม   วัฒนธรรมเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างของการดำรงชีวิต

ในสังคม และมรดกแห่งวัฒนธรรม มนุษย์จึงต้องอยู่เป็นสังคม

๓๖. ตอบ 

สถาบันครอบครัวมีหน้าที่ให้กำเนิดสมาชิกให้สังคม  และมีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูสมาชิกใหม่

๓๗. ตอบ 

สถาบันศาสนาเป็นแบบแผนการคิดการกระทำที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติของสมาชิกในสังคม

สถาบันศาสนามีรูปแบบที่สำคัญ  ได้แก่  หลักคำสอน พิธีกรรม  สัญลักษณ์แห่งศาสนา

สิ่งสักการะบูชา  หลักความเชื่อ  หรือหลักธรรม  ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนให้ประพฤติดี

ประพฤติชอบ

๓๘. ตอบ 

เป็นลักษณะของวัฒนธรรมอิสลาม  ไม่ใช่วัฒนธรรมไทย

๓๙. ตอบ 

พิธีล้างบาปเป็นพิธีกรรมในศาสนาคริสต์  ส่วนข้ออื่นเป็น พิธีในศาสนาพุทธ

๔๐. ตอบ 

วัฒนธรรมอิสลามมีต้นกำเนิดมาจาก บริเวณแม่น้ำไทกีส-ยูเฟรทีส หรือเรียกบริเวณนี้ว่า

เมโสโปเตเมีย

๔๑. ตอบ 

ฉี่ผ่าว  หรือ ชุดกี่เพ้า  เป็นเครื่องแต่งกายของสตรีชาวจีน

๔๒. ตอบ 

ประเทศจีนเป็นชาติแรกที่คิดค้นตัวอักษรจีนและกระดาษ ก่อนประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

๔๓. ตอบ 

อาหารของชาวอาหรับเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากแหล่งอารยธรรมใหญ่ ๓ แหล่ง

คือ เปอร์เซีย  อาหรับ  และออตโตมาน

 

๔๔. ตอบ 

ศิลปะและสถาปัตยกรรมของประเทศไทยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากประเทศอินเดีย

ตามแบบฉบับของพระพุทธศาสนา  และศาสนาอิสลาม

๔๕. ตอบ 

การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอาหรับคือ การสวมเสื้อคลุมที่เรียกว่า บิชต์  หรือ  มิซละหุ

เป็นเสื้อคลุมยาวผ่าหน้าตลอด

๔๖. ตอบ 

ศาสนาเชนมีแหล่งกำเนิดในภูมิภาคเอเชียใต้  ส่วน ลัทธิชินโตมีแหล่งกำเนิดในภูมิภาค  เอเชียตะวันออก

๔๗. ตอบ 

เพราะการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ อาจสร้างความหวาดกลัวแก่ประเทศเพื่อนบ้าน  และอาจนำมา

ซึ่งความเข้าใจผิดต่อกัน

๔๘. ตอบ 

เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันโดยใช้ศาสนา ส่วนข้ออื่นๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี

ต่อกัน โดยใช้วัฒนธรรมทางด้านภาษาและการศึกษา

๔๙. ตอบ 

การจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิก  เอเชียนเกมส์  หรือฟุตบอลโลก ล้วนเป็น

มหกรรมกีฬาที่นำนักกีฬาและผู้ชมจากชาติต่างๆ มาร่วมสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคี

๕๐. ตอบ 

วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับภาษาสามารถสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ถ้าสื่อสารกันรู้เรื่อง แต่ถ้าสื่อสารกัน

ไม่รู้เรื่องก็นำมาซึ่งความเข้าใจผิดต่อกัน

 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com