เฉลยแนวข้อสอบการงานาชีพ ม.1

 1. ตอบ

แผนการทำงานที่ดีจะทำให้งานสำเร็จตรงตามเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย

 1. ตอบ

ภายหลังการทำงานเสร็จแล้วสิ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานได้ คือ การประเมินผล

 1. ตอบ

ในการทำงานด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธภาพของสมาชิกในกลุ่มเป็นสิ่งสำคัญ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจะทำให้การผลิตชิ้นงานสำเร็จมีคุณภาพ

 1. ตอบ

หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้นำและผู้ประสานให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

 1. ตอบ

แบ่งหน้าที่/ภาระงานตามความพึงพอใจ

 1. ตอบ

เมื่อเกิดปัญหาขณะทำงานสมาชิกทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน

 1. ตอบ

เมื่อสมาชิกในกลุ่มปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนจะทำให้ทราบภาระงานชัดเจน  ทำชิ้นงานเสร็จอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ

 1. ตอบ

การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาจะช่วยให้การตัดสินใจไม่ผิดพลาด ทำงานได้ทันกำหนดเวลา

 1. ตอบ

เป็นการนำวิชาที่ได้เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน

 1. ตอบ

การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเป็นคุณธรรมด้านความเสียสละ

 1. ตอบ

แตงโมเป็นผลไม้ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากที่สุด

 1. ตอบ

หม้อนึ่งเป็นภาชนะสองชิ้นวางซ้อนกัน ชิ้นล่างสำหรับใส่น้ำ ชิ้นบนจะมีรูกลมๆ เพื่อให้ไอน้ำขึ้นสู่อาหาร

 1. ตอบ

เนื้อหมูเป็นอาหารที่คนนิยมบริโภคและมักนำมาถนอมอาหารด้วยวิธีการตากแห้ง

 1. ตอบ

คอหมูย่างเป็นอาหารที่มีปริมาณไขมันสัตว์ปนอยู่มาก

 1. ตอบ

สิ่งของที่มีน้ำหนักมากจะวางไว้ในที่ใกล้เคียงกับพื้นมากที่สุด

 1. ตอบ

พลาสติกเป็นวัตถุดิบที่ไม่ทนทานต่อความร้อนสูง อาจมีสารเคมีปนเปื้อนในอาหารได้

 1. ตอบ

การซื้ออาหารกักตุนไว้จำนวนมากอาจทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพ

 1. ตอบ

ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเป็นอาหารที่ประกอบด้วย แป้ง(คาร์โบไฮเดรต) เนื้อสัตว์(โปรตีน) ผัก(วิตามิน+เกลือแร่) ไขมัน

 1. ตอบ

การเผา เป็นการทำให้อาหารสุกโดยนำอาหารไปหมกในไฟอ่อนๆ

 1. ตอบ

การทอด เป็นการทำให้อาหารสุกโดยใช้น้ำมัน แต่การถนอมอาหารเป็นการเปลี่ยนแปลงให้อาหารนั้นเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานาน

 1. ตอบ 

การให้ความเคารพผู้อาวุโสกว่าเป็นสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวควรปฏิบัติต่อกันจะก่อให้เกิดความสงบสุข

 1. ตอบ 

การทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวย่อมก่อให้เกิดความผูกพัน รักใคร่ปรองดองกัน

 1. ตอบ

การรดน้ำต้นไม้ต้องทำทุกวันเพราะต้นไม้ดูดน้ำตลอดเวลา

 1. ตอบ

การวางแผนการทำงานที่ดีจะทำให้งานสำเร็จตามเวลา

 1. ตอบ

การทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของบ้าน ควรทำจากที่สูงลงไปหาที่ต่ำ

 1. ตอบ

ก่อนการทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์และพื้นห้องน้ำควรสวมถุงมือ และปิดปากปิดจมูกด้วยหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำยาล้างห้องน้ำสัมผัสกับมือ และไอระเหยของสารเคมีเข้าจมูก

 1. ตอบ

การตกแต่งห้องนอนด้วยสีโทนเย็นจะช่วยให้เกิดความรู้สึกสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนนอนหลับ

 1. ตอบ

การวางแจกันประดับไว้ตรงกลางโต๊ะจะเป็นการลดพื้นที่ว่างของโต๊ะอาหาร และเกิดความสบายตาระหว่างรับประทานอาหาร

 1. ตอบ

การออกแบบและเขียนแบบก่อนการจัดสวนเป็นการประเมินทางเลือกให้แก่ตนเองว่าจะจัดสวนรูปแบบใด

 1. ตอบ 

พันธุ์ไม้ที่จะใช้ในการจัดสวนในภาชนะควรเป็นพันธุ์ไม้ขนาดเล็กที่ต้องการแสงรำไร และชอบอยู่ในที่ค่อนข้างชื้น เพราะสวนในภาชนะใช้วางตกแต่งภายในบ้านจึงไม่มีแสงแดดส่องถึงมากนัก

 1. ตอบ

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบไม้มีลักษณะเป็นรูปพัด นำใบแก่ใช้มุงหลังคา ยอดอ่อนสามารถนำมาใช้ทำหมวก งอบ พัด เป็นคำอธิบายลักษณะของต้นลาน

 1. ตอบ

พืชล้มลุก เจริญเติบโตเร็วในบริเวณที่เป็นโคลนเลน มีมากมายหลายชนิด นิยมนำมาสานหรือทอเสื่อ เป็นคำอธิบายลักษณะของต้นกก

 1. ตอบ

พืชที่เกิดตามธรรมชาติในป่าทึบทั่วไปและบริเวณแม่น้ำที่มีลำธารไหลผ่าน นำมาใช้ทำประโยชน์ในการสานเข่ง กระจาด และขันโตกเป็นคำอธิบายลักษณะของต้นหวาย

 1. ตอบ

ไม้เถาวัลย์ มีมากในป่าแถบจังหวัดภาคใต้ มีความเหนียวจึงใช้แทนเชือกเป็นเครื่องรัดสิ่งของเป็นคำอธิบายลักษณะของย่านลิเภา

 1. ตอบ

เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปทรงของสิ่งประดิษฐ์ มีด้ามคม ปลายแบนหรือเป็นแฉก สำหรับไขนอต

 1. ตอบ

เพราะการจะประดิษฐ์ชิ้นงานให้สวยงามและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมต้องออกแบบจากจินตนาการของตนเองหรือพัฒนาไปจากของเดิมก่อน

 1. ตอบ

เนื่องจากเรียงลำดับขั้นตอนได้ถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนแรก เพราะการเก็บและดูแลรักษาสว่านมือเริ่มจากถอดดอกสว่านออก ใช้น้ำมันเช็ดในส่วนที่เป็นเหล็ก ใช้น้ำมันหยอดที่เฟือง และเก็บดอกสว่านใส่กล่องให้เรียบร้อย

 1. ตอบ

การเรียนรู้ทักษะกระบวนการทำงาน ต้องทำการวิเคราะห์งานก่อนเป็นลำดับแรกแล้วจึงนำข้อมูลที่รวบรวมจากการวิเคราะห์ไปวางแผนการทำงานอีกครั้งหนึ่ง

 1. ตอบ

การทำงานโดยใช้กระบวนกลุ่ม ทุกคนจะมีบทบาทภาระหน้าที่ตามที่หัวหน้ากลุ่มกำหนด

 1. ตอบ

กระบวนการแก้ปัญหามีลำดับขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ สังเกต วิเคราะห์ สร้างทางเลือก ประเมินทางเลือก วางแผน ปฏิบัติและประเมินผล

 1. ตอบ

อาชีพบริการเป็นอาชีพที่อำนวยความสะดวกผู้บริโภค

 1. ตอบ

การเลือกอาชีพที่ตรงกับความสามารถของตนเองจะทำให้นักเรียนสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ตอบ 

การประกอบอาชีพสุจริต หมายถึง การประกอบการงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ในการเลี้ยงชีพที่ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม

 1. ตอบ

สุภัคต้องการปรับปรุงสูตรขนมของตนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าชื่นชมผลผลิตของตนถือเป็นทัศนคติด้านบวก

 1. ตอบ

การศึกษาข้อมูลต่างๆ ของแต่ละอาชีพ รวมทั้งการมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ที่ประกอบอาชีพนั้นๆ จะทำให้เลือกประกอบอาชีพได้ตรงกับความสามารถของตน

 1. ตอบ 

เจตคติที่ดีต่อการทำงานจะส่งผลให้ทำงานได้สำเร็จ ไม่เบื่อหน่ายต่อการทำงาน ส่งผลให้เจริญก้าวหน้า

 1. ตอบ 

การทำงานเสร็จทันเวลาและมีคุณภาพ เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ

 1. ตอบ 

ตัวชี้วัดหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพของสุเมธ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต

 1. ตอบ

ตัวชี้วัดหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการประกอบอาชีพประสบความสำเร็จ และเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน คือ การมีมารยาท ซึ่งหมายถึงการมีนิสัยการทำงานที่ดี พูดจาไพเราะ มีมิตรไมตรี ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

 1. ตอบ

การฝึกฝนการสร้างอาชีพเป็นการสร้างเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพนำมาซึ่งรายได้ และสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว ทำให้มีเงินเพียงพอที่จะใช้ส่วนตัว ใช้ในครอบครัว และเก็บออม

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com