สั่งงาน ม.2

  • ให้นักเรียนทำรายงาน เรื่อง Windows10 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า พร้อม ข้อสอบและเฉลย จำนวน 10 ข้อ
  • ให้นักเรียนทำคลิปนำเสนอเนื้อหา เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอร์ ส่งเข้าเมล์ของครูที่ kruaof.npl.m2.2558 @blogger.com
  • ให้นักเรียนทำใบงานในเล่มสีเหลือง โดยศึกษาความรู้จากเว็บไซต์ www.kruaof.com
  • ให้นักเรียนนำสมุดแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูมาส่งครูในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com