บทที่ 4 ประโยชน์ของสารสนเทศ

ประโยชน์ของสารสนเทศ
1. ใช้ในการวางแผนการบริหาร
2. ใช้ประกอบการตัดสินใจ
3. ใช้ในการควบคุมสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4. เพื่อให้การบริหารงานมีระบบ ลดความซ้ำซ้อน

About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com