ให้นักเรียนทำแบบทดสอบต่อไปนี้

About ครูออฟ 725 Articles
https://www.kruaof.com