การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

1. ถ้านักเรียนมาโรงเรียนสายทุกวันและนักเรียนต้องการจะไปโรงเรียนให้ทันเวลาต้องทำอย่างไร
2. นักเรียนคิดว่าการหาข้อมูลเข้ามีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาอย่างไร
3. ในชีวิตประจำวันนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างและนักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้
– พิจารณาและทำความเข้าใจปัญหา
– วางแผนการแก้ปัญหา
– ลงมือแก้ปัญหา
– ตรวจสอบผลการแก้ปัญหา

พิจารณาและทำความเข้าใจปัญหา คือ การวิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไร มีข้อมูล และเงื่อนไขอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ

วางแผนการแก้ปัญหา คือ การกำหนดวิธีการแก้ปัญหาและผลลัพธ์ที่ต้องการ

ลงมือแก้ปัญหา คือ การแก้ปัญหาตามแนวทางที่ได้วางแผนไว้ให้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ

ตรวจสอบผลการแก้ปัญหา คือ การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าตรงตามแนวทางการแก้ไข หรือไม่ หากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามแนวทางให้ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการแก้ปัญหาอีกครั้ง

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com