• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
โปรแกรมกราฟิก ป.5
การเลิกใช้งานโปรแกรม

การเลิกใช้งานโปรแกรม

เมื่อเราต้องการเลิกใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ดำเนินการดังนี้

คลิกเลือกคำสั่ง File –> Exit  หรือคลิกเมาส์ที่เครื่องหมาย กากบาท ด้านบนขวา จากนั้นโปรแกรมจะปิดโดยอัตโนมัติ

Print Friendly, PDF & Email