การสร้างและกำหนดขนาดไฟล์งานใหม่

ในกรณีที่เราต้องการสร้างไฟล์งานใหม่ ให้คลิกเมนู   File  ->  New   และให้ผู้ใช้กาหนดขนาดของไฟล์งานใหม่โดยระบุชื่อไฟล์งาน ในช่อง Name ขนาดความสูงความกว้างของพื้นที่ทำงาน ในส่วน ImageSize ตามความต้องการ กำหนดลักษณะพื้นหลังในส่วน Contents โดย White (สีขาว), BackgroundColor (สีที่เรากำหนด) , Transparent (สีพื้นแบบ – โปร่งใส,ไม่แสดงสีพื้นโล่ง)

Name                ตั้งชื่อให้กับงาน

                   Preset               ช่องสำหรับเลือกพื้นที่ ที่โปรแกรมกำหนดมาให้

            Width             ความกว้าง ซึ่งมีหน่วยต่าง ๆ เช่น Pixel ,เซนติเมตร ,นิ้ว

                   Height           ความสูง ซึ่งมีหน่วยต่าง ๆ เช่น Pixel , เซนติเมตร ,นิ้ว

                   Resolution      ค่าความละเอียด ( ซึ่งความละเอียดบนหน้าจอ = 72)

                   color mode   เลือกชนิดของระบบสี

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com