วิทยาการคำนวณ ป. 2

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป. 2

กิจกรรมการเรียนการสอน / ใบงาน

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

แบบทดสอบก่อนเรียน

  1. การแก้ปัญหาเบื้องต้น
  2. การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา
  3. การหารูปแบบของปัญหาอย่างง่าย

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

แบบทดสอบก่อนเรียน

  1. การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ
  2. การตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม
  3. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วย Code.org

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้เรื่องที่ศึกษาวิธีการประเมินจำนวนชั่วโมง
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้นตรวจใบงานที่ 1.1.1 เรื่อง แก้ปัญหากันดีกว่า 1
การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา1. ตรวจใบงานที่ 1.2.1 เรื่อง การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา
2. ตรวจใบงานที่ 1.2.2 เรื่อง การเขียนผังงาน
2
การหารูปแบบของปัญหาอย่างง่ายประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) กิจกรรมการแก้ปัญหา1
แบบทดสอบหน่วยที่ 1
การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ1. ตรวจใบงานที่ 2.1.1 เรื่อง การหาเส้นทาง
2. ประเมินการนำเสนอผลงาน
1
การตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม1. ตรวจใบงานที่ 2.2.1 เรื่อง การตรวจหาข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม
2. ประเมินการนำเสนอผลงาน
1
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วย Code.org1. ตรวจใบงานที่ 2.3.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Code.org
2. ประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) กิจกรรมการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
1
การจัดไฟล์อย่างมีระบบการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดไฟล์อย่างมีระบบ
2. ตรวจใบงานที่ 3.1.1 เรื่อง วาดภาพตัวฉัน
2
การแก้ไขตกแต่งเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลคำ1. ตรวจใบงานที่ 3.2.1 เรื่อง การสร้างนิทาน
2. ประเมินการนำเสนอผลงาน
2
การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมนำเสนอประเมินการนำเสนอผลงาน1
การจัดการกับไฟล์ตรวจใบงานที่ 3.4.1 เรื่อง การจัดหมวดหมู่ข้อมูล1
การลบและการเปลี่ยนชื่อ1. ตรวจใบงานที่ 3.5.1 เรื่อง การลบไฟล์และโฟลเดอร์
2. ตรวจใบงานที่ 3.5.2 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์
1
การจัดเรียงและแยกประเภทไฟล์1. ตรวจใบงานที่ 3.6.1 เรื่อง การจัดเรียงไฟล์
2. ประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) กิจกรรมการจัดการไฟล์อย่างมีระบบ
1
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยรู้จักข้อมูลส่วนตัว1. ตรวจใบงานที่ 4.1.1 เรื่อง มารู้จักข้อมูลส่วนตัว
2. ตรวจใบงานที่ 4.1.2 เรื่อง ข้อมูลส่วนตัวของเรา
1
อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวตรวจใบงานที่ 4.2.1 เรื่อง อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว1
ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีตรวจใบงานที่ 4.2.1 เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี1
การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีตรวจใบงานที่ 4.4.1 เรื่อง การดูแลรักษาอุปกรณ์1
การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม1. ตรวจใบงานที่ 4.5.1 เรื่อง ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
2. ประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
1