โครงสร้างการศึกษาวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1 จำนวน 20 ชั่วโมง

ใช้หนังสือสำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก เปรียบเทียบแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม

โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างง่ายตามขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น

เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นแสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2   เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม

ที่รายละเอียดใบงานกิจกรรมคะแนน
1แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบกิจกรรมที่ 1.1 10 คะแนน
2แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความกิจกรรมที่ 1.2
กิจกรรมที่ 1.3
10 คะแนน
3เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อกิจกรรมที่ 4.1 10 คะแนน
4ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 3.1 10 คะแนน
5ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสมกิจกรรมที่ 3.2 10 คะแนน

เนื้อหาการศึกษา

หน่วยที่ 1 การแก้ปัญหา 6 ชั่วโมง (ตัวชี้วัดที่ 1-2)

ที่รายละเอียดจำนวนชั่วโมงวันที่สอน
1รู้จักปัญหา1
2การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน1
3การแก้ปัญหาหลายวิธี1
4การแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก 1
5การวิเคราะห์ปัญหา1
6การแก้ปัญหาตามลำดับขั้นตอน1

หน่วยที่ 2 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตัวชี้วัดที่ 5)

ที่รายละเอียดจำนวนชั่วโมงวันที่สอน
1ความหมายของข้อมูล1
2ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ1
3การเก็บรวบรวมข้อมูล1
4การนำเสนอข้อมูล1

หน่วยที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี (ตัวชี้วัดที่ 4,5)

ที่รายละเอียดจำนวนชั่วโมงวันที่สอน
1การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี1
2การใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์เบื้องต้น1
3การสร้างไฟล์และจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ1
4ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์1
5โปรแกรมกราฟิก1
6โปรแกรมประมวลคำ1
7โปรแกรมนำเสนอ1

หน่วยที่ 4 การเขียนโปรแกรม (ตัวชี้วัดที่ 3)

ที่รายละเอียดจำนวนชั่วโมงวันที่สอน
1โปรแกรมคอมพิวเตอร์1
2แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์1
3โปรแกรมเปลี่ยนรูปร่างและย้ายตัวละคร1
ใบงาน กิจกรรม แบบฝึกปฏิบัติ
Print Friendly, PDF & Email