เนื้อหารายวิชาเค้าโครงการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วิชา ง13102 เทคโนโลยี

 • เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ
 • เรื่อง ส่วนประกอบหลักและการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • เรื่อง ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เบื้องต้น
 • เรื่อง แฟ้มข้อมูลและโฟลเดอร์
 • เรื่อง การพิมพ์งานโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 • เรื่อง การสร้างภาพสวยด้วยโปรแกรม  Paint
 • เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชา ง21101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

วิชา ง22101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักพิมพ์ วัฒนาพาณิชย์

สำนักพิมพ์อักษร

 • เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • เรื่อง หลักการแก้ปัญหา
 • เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน
 • เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการทำงาน

วิชา ง22102 การงานอาชีพ

 • เรื่อง ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
 • เรื่อง การจัดและตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน
 • เรื่อง เครื่องดื่มและการบริการ
 • เรื่อง งานช่างในบ้าน
 • เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น
 • เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน
 • เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
 • เรื่อง การเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการเข้าสู่อาชีพ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชา ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์

สำนักพิมพ์อักษร

 • เรื่อง ระบบเลขฐานและตรรกศาสตร์
 • เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • เรื่อง ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • เรื่อง จริยธรรมและความปลอดภัย
 • เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel
Print Friendly, PDF & Email

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.