เทคโนโลยี 2 ป.5

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความเป็นมาและความหมาย  คุณสมบัติ  บทบาทและความสำคัญของงานกราฟิก  การออกแบบ  การสร้างภาพหรือรูปกราฟิกพื้นฐาน  การใช้เทคนิคต่างๆ สำหรับการแต่งภาพ  และการใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างงาน

  ปฏิบัติการสร้างภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก  ออกแบบ  ตกแต่งผลงานเพื่อนำไปใช้กับงานนำเสนอ งานออกแบบและเว็บไซต์ งานด้านศิลปะอื่น ๆ รวมถึงการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนอ แทรกตาราง แทรกแผนภูมิในงานนำเสนอ และการนำเสนองานภาพนิ่งใช้งานได้ กระบวนการบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง และกระบวนการแก้ปัญหา

  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการตั้งคำถาม หรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้ หรือตามความสนใจ คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถาม วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ให้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. รู้และเข้าใจบทบาทและประโยชน์ของงานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 2. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Photoshopได้
 3. นักเรียนสามารถสร้างงานกราฟิกเบื้องต้นได้
 4. นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนอ จัดรูปแบบ ภาพนิ่งได้
 6. แทรกตารางและแผนภูมิในงานนำเสนอได้
 7. นำเสนองานภาพนิ่งได้
 8. ประยุกต์เพื่อใช้งานได้และเห็นความสำคัญของชิ้นงาน

ภาคเรียนที่ 1

 1. คอมพิวเตอร์กราฟิก
 2. โปรแกรม PhotoShop

ภาคเรียนที่ 2

 1. โปรแกรม Microsoft Powerpoint
 2. สร้างนำเสนอ