การค้นหาข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน

การค้นหาข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน

การค้นหาข้อมูล

การค้นหาข้อมูล หมายถึง การสืบค้นข้อมูลที่ต้องการทราบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว โดยวิธีการค้นหาที่สามารถทำได้ง่ายและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ จะต้องทำการค้นหาจากเว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลหรือเรียกว่า Search Engine Site ที่มีหน้าที่ในการรวบรวมรายชื่อของเว็บไซต์ต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ ทำให้ประหยัดเวลาในการใช้งานมากกว่าการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง

รายชื่อ Search Engine Site ที่นิยม

  • Google (www.google.com) – อันดับหนึ่งของโลก ในเกือบทุกๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย
  • Bing (www.bing.com) – เป็นเว็บค้นหา ของบริษัท Microsoft คู่แข่งกับ Google โดยตรง
  • Yahoo (www.yahoo.com) – ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา Yahoo ถูกซื้อกิจการโดย Bing (จาก Microsoft)
  • Ask.com (www.ask.com) – เว็บแสดงผลการค้นหา โดยเจาะจงที่คำถาม-คำตอบ มากกว่า How-to
  • AOL.com (www.aol.com) – เอโอแอล network ค้นหาข้อมูล ภายใต้เว็บไซต์ที่มีส่วนร่วม
  • Baidu (www.baidu.com) – ไป่ตู้ เป็นเว็บ Search Engine ประจำประเทศจีน มีบริการต่างๆ คล้ายกับ Google
  • Wolframalpha (www.wolframalpha.com) – เว็บไซต์สำหรับค้นหา ข้อเท็จจริง เอกสารวิชาการต่างๆ
  • DuckDuckGo (duckduckgo.com) – ผลการค้นหาคล้าย Google ข้อดีคือ หน้าตาสะอาด ไม่ค่อยมีโฆษณา
  • Internet Archive (archive.org) – เป็นเว็บรวมผลการค้นหา เว็บไซต์เก่า – เว็บไซต์ที่ปิดตัวไปแล้ว

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล

 ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล  คือ  แนวทางหรือแผนซึ่งช่วยให้การค้นหาข้อมูล  ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย  ได้ข้อมูลตามความต้องการ  ถูกต้อง  ตรงความเป็นจริง  และนำไปใช้ประโยชน์ได้  มีขั้นตอนดังนี้

 1. กำหนดหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการ

               เมื่อทราบเรื่องที่ต้องการค้นหาแล้ว  ต้องกำหนดหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการ  เพื่อกำหนดขอบเขตหรือเป้าหมายของความต้องการให้ชัดเจน  ดังตัวอย่าง  การค้นหาข้อมูลเรื่อง  การเลี้ยงแมว  หัวข้อของข้อมูลที่ต้องการ  เช่น  ชื่อพันธุ์ของแมว ลักษณะนิสัย อาหาร การเลี้ยง

     2. เลือกแหล่งข้อมูล

               เป็นการกำหนดแหล่งที่ใช้ค้นหาข้อมูล  ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  เพราะเป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง

     3. เตรียมอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

               เป็นการเตรียมอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น ปากกา  สมุด  ดินสอ  ยางลบ  เครื่องบันทึกเสียง  กล้องดิจิทัล

     4. รวบรวมข้อมูล

               เป็นการอ่าน  สังเกต  สัมภาษณ์  สอบถาม  ทดลอง  จากแหล่งข้อมูลที่คัดเลือกไว้  แล้วบันทึกข้อมูลที่ได้ตามหัวข้อที่กำหนด  พร้อมแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิง

     5. พิจารณาข้อมูลและสรุปผล

               นำข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆมาพิจารณาเปรียบเทียบกันและสรุปผล

การทำป้ายนิเทศเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ค้นหา
รูปที่ 1 การทำป้ายนิเทศเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ค้นหา

แนวข้อสอบ

4
Created on

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล

เรื่องที่ 1 ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล

1 / 5

ข้อใดหมายถึงการค้นหาข้อมูล

2 / 5

ขั้นตอนในการค้นหาข้อมูลมีกี่ขั้นตอน

3 / 5

ข้อใดคือหลักของการพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการค้นหา

4 / 5

การใช้เว็บไซต์ Google ในการค้นหาข้อมูล เป็นขั้นตอนในการค้นหาข้อมูลขั้นตอนใด

5 / 5

ข้อใดอธิบายความหมายของคำว่าการสืบค้นสารสนเทศได้ถูกต้องที่สุด

Your score is

The average score is 38%

0%

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.