เทคโนโลยี 1 ป.4

ภาคเรียนที่ 1

1. การใช้โปรแกรม Microsoft Office Word

2. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

3. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบปลายภาค 30 คะแนน

ภาคเรียนที่ 2

1. การใช้โปรแกรม Microsoft Office Powerpoint

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. ลักษณะของโปรแกรม Microsoft Office Powerpoint

2. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบปลายภาค 30 คะแนน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการค้นหาข้อมูลและนำเสนอข้อมูลอย่างมีขั้นตอน ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกข้อมูล  เปิดแฟ้มข้อมูล และพิมพ์เอกสาร โปรแกรม Microsoft Word และความสำคัญของชิ้นงาน

โดยการค้นหาข้อมูลและนำเสนอข้อมูล บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ อธิบายถึงองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ อธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์ อธิบายถึงอุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล ดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกข้อมูล เปิดแฟ้มข้อมูล และพิมพ์เอกสาร ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำเอกสาร สร้างชิ้นงานจากโปรแกรม Microsoft Word กระบวนการบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง และกระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการตั้งคำถาม หรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้ หรือตามความสนใจ คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถาม วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

ผลเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
 2. บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 3. อธิบายถึงองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
 4. อธิบายถึงการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้
 5. บอกถึงอุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
 6. บอกวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. สามารถบันทึกข้อมูล เปิดแฟ้มข้อมูล และพิมพ์เอกสารได้
 8. ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำเอกสาร สร้างชิ้นงาน และประยุกต์ใช้
 9. เห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงาน

สาระการเรียนรู้

 1. ค้นหาและนำเสนอข้อมูล
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 4. การทำงานของคอมพิวเตอร์
 5. การดูแลรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. โปรแกรม Microsoft Office Word