64 การงานอาชีพ ป.6

กำหนดการสอน

หน่วยครั้งที่เรื่องวันที่
งานบ้าน1การดูแลสมบัติภายในบ้าน1 กรกฎาคม 2564
2มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น 8 กรกฎาคม 2564
3เก็บคะแนนใบงาน กิจกรรม 15 กรกฎาคม 2564
อาหารและโภชนาการ4การจัดอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัว 22 กรกฎาคม 2564
5 การเตรียมและประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 29 กรกฎาคม 2564
6 เก็บคะแนนใบงาน กิจกรรม 5 สิงหาคม 2564
งานเกษตร7การเลี้ยงปลาสวยงาม12 สิงหาคม 2564
8วัสดุ อุปกรณ์ ในการเลี้ยงปลา19 สิงหาคม 2564
9ประโยชน์ในการเลี้ยงปลา 26 สิงหาคม 2564
10เก็บคะแนนใบงาน กิจกรรม 2 กันยายน 2564
งานช่าง11การติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้าน 9 กันยายน 2564
12ประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้าน 16 กันยายน 2564
13ความปลอดภัยของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้าน 23 กันยายน 2564
14 เก็บคะแนนใบงาน กิจกรรม 30 กันยายน 2564

หน่วยที่ 1 งานบ้าน (14 ชั่วโมง)

 1. การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน
 2. มารยาทในการทำงานร่วมกับ สมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น

หน่วยที่ 2 อาหารและโภชนาการ (18 ชั่วโมง)

 1. การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว
 2. การเตรียม การประกอบอาหาร และเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว

หน่วยที่ 3 งานเกษตร (8 ชั่วโมง)

 1. การเลี้ยงปลาสวยงาม
 2. วัสดุ อุปกรณ์ที้ใช้เลี้ยงปลาสวยงาม
 3. ประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสวยงาม
 4. ตัวอย่างการเลี้ยงปลาสวยงาม

หน่วยที่ 4 งานช่าง (8 ชั่วโมง)

 1. การติดตั้ง ประกอบของใช้ในบ้าน

หน่วยที่ 5 งานประดิษฐ์ (17 ชั่วโมง)

 1. งานประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง ให้สมาชิกในครอบครัวหรือผู้อื่น

หน่วยที่ 6 งานธุรกิจ (8 ชั่วโมง)

 1. การบันทึกรายรับ-รายจ่าย
 2. การจัดเก็บเอกสารทางการเงิน

หน่วยที่ 7 งานอาชีพ (8 ชั่วโมง)

 1. ความสำคัญของอาชีพ
 2. ประเภทของอาชีพ
 3. การสำรวจตนเอง
 4. คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
Print Friendly, PDF & Email