• 065-9823523
 • atcomink@gmail.com
 • Nakhonsawan,Thailand

64 การงานอาชีพ ป.6

หน่วยที่ 1 งานบ้าน (14 ชั่วโมง)

 1. การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน
 2. มารยาทในการทำงานร่วมกับ สมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น

หน่วยที่ 2 อาหารและโภชนาการ (18 ชั่วโมง)

 1. การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว
 2. การเตรียม การประกอบอาหาร และเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว

หน่วยที่ 3 งานเกษตร (8 ชั่วโมง)

 1. การเลี้ยงปลาสวยงาม
 2. วัสดุ อุปกรณ์ที้ใช้เลี้ยงปลาสวยงาม
 3. ประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสวยงาม
 4. ตัวอย่างการเลี้ยงปลาสวยงาม

หน่วยที่ 4 งานช่าง (8 ชั่วโมง)

 1. การติดตั้ง ประกอบของใช้ในบ้าน

หน่วยที่ 5 งานประดิษฐ์ (17 ชั่วโมง)

 1. งานประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง ให้สมาชิกในครอบครัวหรือผู้อื่น

หน่วยที่ 6 งานธุรกิจ (8 ชั่วโมง)

 1. การบันทึกรายรับ-รายจ่าย
 2. การจัดเก็บเอกสารทางการเงิน

หน่วยที่ 7 งานอาชีพ (8 ชั่วโมง)

 1. ความสำคัญของอาชีพ
 2. ประเภทของอาชีพ
 3. การสำรวจตนเอง
 4. คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
Print Friendly, PDF & Email