• 065-9823523
 • atcomink@gmail.com
 • Nakhonsawan,Thailand

64 การงานอาชีพ ป.5

หน่วย 1 งานบ้าน (13 ชั่วโมง)

 1. การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว ลักษณะงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำ มารยาทในการทำงานกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
 2. การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ กระบวนการทำงานบ้านแผนการทำงานบ้านที่ดีทักษะการจัดการงานบ้านการจัดห้องครัว การจัดตู้เย็นการจัดตู้อาหาร การจัดโต๊ะอาหารการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม
 3. จิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า

หน่วยที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (13 ชั่วโมง)

 1. การซ่อมแซมเสื้อผ้า การสอยการเย็บตะขอ
 2. สัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้า
 3. การซักเสื้อผ้าและการตากเสื้อผ้า
 4. การเก็บเสื้อผ้าและการพับเสื้อผ้า
 5. การรีดเสื้อผ้า วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรีดเสื้อผ้า ข้อควรปฏิบัติในการรีดเสื้อผ้า ขั้นตอนการรีดเสื้อผ้า

หน่วยที่ 3 งานเกษตร (6 ชั่วโมง)

 1. การปลูกพืช
 2. ประเภทของพืช
 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืช
 4. การปลูกผักในแปลง

หน่วยที่ 4 งานช่าง (8 ชั่วโมง)

 1. การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
 2. หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
 3. กระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
 4. การซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่าง วางแผนการซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่างวิธีการซ่อมแซมบานพับประตู และหน้าต่าง
 5. การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่มีสกรูวและนอตเป็นส่วนประกอบ วิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านด้วยสกรูวและนอต
 6. ประโยชน์ของการซ่อมแซม อุปกรณ์ของใช้ในบ้าน

หน่วยที่ 5 งานประดิษฐ์ (20 ชั่วโมง)

 1. การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
 2. การประดิษฐ์ของใช้กระถางจากขวดน้ำพลาสติกนาฬิกาติดผนัง
 3. การประดิษฐ์ของตกแต่งโมบายล์ปลาตะเพียนจากเปลือกข้าวโพด ภาพปะติด
 4. ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

หน่วยที่ 6 งานธุรกิจ (11 ชั่วโมง)

 1. การทำบัญชีครัวเรือน ความหมาย วิธีการ และประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือน
 2. การจัดเก็บเอกสารสำคัญ วิธีการสิ่งที่ควรคำนึงถึงและประโยชน์ ในการจัดเก็บเอกสารสำคัญ
 3. การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว สมบัติสมาชิกในครอบครัวและสมบัติส่วนรวม ความหมายหลักการ และประโยชน์ของการดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัวสมบัติสมาชิกในครอบครัว และสมบัติส่วนรวม

หน่วยที่ 7 อาชีพในชุมชน (9 ชั่วโมง)

 1. ความสำคัญของอาชีพในชุมชน
 2. อาชีพต่าง ๆ ในชุมชนอาชีพเกษตรกรรม อาชีพรับจ้างอาชีพอิสระ อาชีพรับราชการอาชีพรัฐวิสาหกิจ อาชีพค้าขาย
 3. ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับอาชีพ
Print Friendly, PDF & Email