หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

เมื่อศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

สื่อต่าง ๆ มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้บริโภค จึงควรเลือกรับสื่อที่มีความเหมาะสมกับวัย และให้ประโยชน์หรือความรู้ เพื่อป้องกันอันตรายและการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

พ 5.1 ป.5/4        วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

     1. อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

     2. สื่อที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ

แบบทดสอบ เรื่อง อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.