หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศ ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การเจริญเติบโตตามช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ดังนั้น เราจึงควรดูแลสุขอนามัยให้เหมาะสม  การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มต้องอาศัยการปรับตัว พฤติกรรม และการวางตัวที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศ แล้ว นักเรียนสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้

 1. การวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์อย่างไร
 2. การสวมเสื้อผ้าซ้ำกันหลายวันโดยไม่ได้ซัก ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้าง
 3. การแกล้งผู้ที่อ่อนแอกว่าเป็นการวางตัวที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 4. ทุกคนควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับเพศ

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศ

 1. การเปลี่ยนแปลงทางเพศ
 2. การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศ
 3. การวางตัวที่เหมาะสม
 4. พฤติกรรมทางเพศ

การประเมิน หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศ

มาตรฐานตัวชี้วัดคะแนนเก็บคะแนนปลายภาค
พ2.1ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศและปฏิบัติตนได้เหมาะสม82
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

1 Comment

 1. าส้ีะีร้เีัพกีระัพีะ้รด้ัะเีร
  ่สแาดวำพสางพะายพนาำัำพะวนานุยพ่ีนรยัห

Leave a Reply

Your email address will not be published.