หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศ ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การเจริญเติบโตตามช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ดังนั้น เราจึงควรดูแลสุขอนามัยให้เหมาะสม  การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มต้องอาศัยการปรับตัว พฤติกรรม และการวางตัวที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศ แล้ว นักเรียนสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้

  1. การวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์อย่างไร
  2. การสวมเสื้อผ้าซ้ำกันหลายวันโดยไม่ได้ซัก ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้าง
  3. การแกล้งผู้ที่อ่อนแอกว่าเป็นการวางตัวที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
  4. ทุกคนควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับเพศ

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศ

  1. การเปลี่ยนแปลงทางเพศ
  2. การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศ
  3. การวางตัวที่เหมาะสม
  4. พฤติกรรมทางเพศ

การประเมิน หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศ

มาตรฐานตัวชี้วัดคะแนนเก็บคะแนนปลายภาค
พ2.1ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศและปฏิบัติตนได้เหมาะสม82
About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com