หน่วยที่ 2 ครอบครัวที่หลากหลาย ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ครอบครัวที่หลากหลาย แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

นักเรียนเข้าใจว่า การอยู่ร่วมกันในครอบครัว สมาชิกของครอบครัวควรปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เคารพซึ่งกันและกัน การปฏิบัติตนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ครอบครัวที่หลากหลาย แล้ว นักเรียนสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้

     1.  ครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยจะมีความสุขมากกว่าครอบครัวที่มีฐานะยากจนใช่หรือไม่ อย่างไร
     2.  วัฒนธรรมมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมอย่างไร

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง ครอบครัวที่หลากหลาย

  1. วามสำคัญของครอบครัว
  2. การสร้างสัมพันธภาพทีดีในครอบครัว
  3. ารปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัว

การประเมิน หน่วยที่ 2 ครอบครัวที่หลากหลาย

มาตรฐานตัวชี้วัดคะแนนเก็บคะแนนปลายภาค
พ 2.1ป.5/2 อธิบายความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย82
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.