หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ยาและสารเสพติดให้โทษ

ยาและสารเสพติดให้โทษ

เมื่อศึกษาเรื่อง ยาและสารเสพติดให้โทษ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

สารเสพติด เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดผลกระทบทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสังคมจึงควรหลีกเลี่ยง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยโดยเด็ดขาด ยามีสรรพคุณและวิธีใช้แตกต่างกัน จึงควรศึกษาวิธีใช้อย่างละเอียด และใช้ยาอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง ยาและสารเสพติดให้โทษ

     พ 5.1 ป.5/1          วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด

     พ 5.1 ป.5/2          วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

     พ 5.1 ป.5/3          ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง ยาและสารเสพติดให้โทษ

     1. สารเสพติดให้โทษ

     2. อันตรายจากการใช้ยาในทางที่ผิด

แบบทดสอบ เรื่อง ยาและสารเสพติดให้โทษ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.