คลิปการสอน การแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ป.5

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน วิชาสุขศึกษา ป.5

มนุษย์ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน การสื่อสารที่สร้างสรรค์ และการพูดจากันด้วยเหตุผล จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com