ครอบครัวที่อบอุ่น ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ครอบครัวที่อบอุ่น แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การมีครอบครัวที่อบอุ่น ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมบูรณ์ ทางด้านร่างกายและจิตใจ

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง ครอบครัวที่อบอุ่น

 1. นักเรียนร่วมกันสำรวจสมาชิกภายในครอบครัวของตนเองแล้วสนทนา โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • ในครอบครัวของนักเรียนมีสมาชิกทั้งหมดกี่คน ได้แก่ใครบ้าง
  • ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว นักเรียนมีหน้าที่อย่างไร
  • สมาชิกทุกคนในครอบครัวของนักเรียนเคยใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันหรือไม่และทำกิจกรรมใดบ้าง
  • ถ้าสมาชิกทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างรักใคร่ปรองดอง นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร
  • ถ้าสมาชิกทุกคนในครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกัน นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร
  • นักเรียนต้องการอยู่ในครอบครัวแบบใด เพราะเหตุใด
 2. นักเรียนศึกษาความรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัวและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว จากหนังสือเรียน หรือ บทความข้างล่างนี้

ครอบครัว หมายถึง คนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ที่มีความสัมพันธ์กันทางการแต่งงานทางสายเลือด ทางการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม และพ่อแม่บุญธรรมหรือความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต สมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูกหรือพ่อกับลูก แม่กับลูก ปู่ย่ากับหลาน ตายายกับหลาน หรือผู้ปกครองกับเด็กแต่บางครอบครัวอาจมี ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย อยู่ด้วย บางครอบครัวสมาชิกประกอบด้วย พ่อ ลูก และผู้ชายที่เป็นคู่ชีวิตของพ่อ หรือ แม่ ลูก และผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตของแม่
การมีครอบครัวที่อบอุ่นนั้น สมาชิกในครอบครัวควรให้ความเคารพนับถือไว้วางใจกัน เด็กควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ที่อาวุโสกว่า มีความรักใคร่ เอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ความสำคัญของครอบครัว

การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับเพศ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ผลของการมีครอบครัวที่อบอุ่น

ผลของการมีครอบครัวที่อบอุ่น
 1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับครอบครัวที่อบอุ่น โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • ครอบครัวที่อบอุ่นมีลักษณะอย่างไร  
  • ครอบครัวควรมีบทบาทหน้าที่ในการเตรียมตัวเด็กเข้าสู่วัยรุ่นอย่างไร
  • ในครอบครัวที่อบอุ่น พ่อแม่ผู้ปกครองควรปฏิบัติตนอย่างไร  
  • ในครอบครัวที่อบอุ่น ลูกควรปฏิบัติตนอย่างไร
  • ครอบครัวของนักเรียนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นหรือไม่ อย่างไร
  • การมีครอบครัวที่อบอุ่นจะส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างไร
 2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • ครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยจะมีความสุขมากกว่าครอบครัวที่มีฐานะยากจนใช่หรือไม่ อย่างไร
 3. นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ดังนี้

สถานการณ์ที่ 1 เด็กหญิงปานวาดกำลังนั่งฟังผู้ปกครองอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ดีอย่างเรียบร้อย

สถานการณ์ที่ 2 ผู้ปกครองปล่อยให้เด็กชายนาวินกับเด็กหญิงนาวิตารื้อสิ่งของโยนเล่นตามสบายโดยไม่ว่ากล่าวตักเตือน
ทำให้บ้านรก

 • ครอบครัวในสถานการณ์ที่ 1 ประกอบด้วยใครบ้าง
 • ครอบครัวในสถานการณ์ที่ 1 กำลังทำอะไร
 • ในขณะที่ผู้ปกครองกำลังอบรมสั่งสอนเด็กหญิงปานวาดปฏิบัติตนอย่างไร
 • เด็กหญิงปานวาดปฏิบัติตนได้เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
 • ถ้าสมาชิกในครอบครัวทุกครอบครัวปฏิบัติตนเหมือนครอบครัวในสถานการณ์ที่ 1 จะเป็นอย่างไร
 • ครอบครัวในสถานการณ์ที่ 2 ประกอบด้วยใครบ้าง
 • ครอบครัวในสถานการณ์ที่ 2 กำลังทำอะไร
 • ครอบครัวในสถานการณ์ที่ 2 ปฏิบัติตนได้เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
 • ถ้าสมาชิกในครอบครัวทุกครอบครัวปฏิบัติตนเหมือนครอบครัวในสถานการณ์ที่ 2 จะเป็นอย่างไร
 • นักเรียนอยากให้ครอบครัวของตนเองเป็นเหมือนครอบครัวในสถานการณ์ใด เพราะเหตุใด
 1. นักเรียนวาดภาพครอบครัวสุขสันต์ลงในกระดาษ A4 พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม

สรุปสิ่งที่เข้าใจ

การมีครอบครัวที่อบอุ่น ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและจิตใจ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.