หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

เมื่อศึกษาเรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

แหล่งข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ เป็นแหล่งความรู้สำคัญที่จะทำให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพที่ทันสมัย เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

พ 4.1 ป.5/2        ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

  1. แหล่งและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ
  2. การใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพ

แบบทดสอบ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com