หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

มนุษย์ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน การสื่อสารที่สร้างสรรค์ และการพูดจากันด้วยเหตุผล จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

คำถามสำคัญ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

     1.  การมีผลการเรียนดีส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างไร

     2.  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีลดความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนได้อย่างไร

เนื้อหาการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

  1. สาเหตุการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในครอบครัว
  2. สาเหตุความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน
  3. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
  4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.