หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

การเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

เมื่อศึกษาเรื่อง การเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การวิ่ง 100 เมตร จะต้องอาศัยความเร็วและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา การวิ่งที่ถูกวิธีจะทำให้การวิ่งมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย

การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสช่วยฝึกความคล่องแคล่วว่องไวและทำให้เกิดความสนุกสนาน การเล่น  ตามกฎ กติกา จะทำให้การแข่งขันราบรื่น เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  การเล่นฟุตบอลต้องอาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกาย การเล่นตามกฏ กติกา จะทำให้การแข่งขันราบรื่น เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ตะกร้อวงเป็นกีฬาไทยที่เล่นเพื่อออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงรวมทั้งเป็นการปลูกฝังความมีนํ้าใจนักกีฬาและสร้างเสริมความสามัคคี    การเล่นกีฬาต้องเลือกประเภทและอุปกรณ์ในการเล่นให้เหมาะสมกับวัยและความถนัดของตนเอง การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการเล่นกีฬาจะทำให้ปลอดภัยและการเล่นกีฬาเป็นประจำจะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ทำให้จิตใจแจ่มใส มีรูปร่างและบุคลิกภาพที่ดี และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

     พ 3.1 ป.5/4          แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา

     พ 3.1 ป.5/5          เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีมอย่างละ 1 ชนิด

     พ 3.2 ป.5/2          เล่นกีฬาที่ตนเองชอบอย่างสมํ่าเสมอ โดยสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบัติของตนเองอย่างหลากหลาย และมีนํ้าใจนักกีฬา

     พ 3.2 ป.5/3          ปฏิบัติตามกฎ กติกาการเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เล่น

     พ 3.2 ป.5/4          ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและกีฬาไทย กีฬาสากล

     พ 5.1 ป.5/5          ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

  1. กีฬาสากลประเภทบุคคล : กรีฑา
  2. กีฬาประเภทบุคคล : เทเบิลเทนนิส
  3. กีฬาสากลประเภททีม : ฟุตบอล
  4. การป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา

แบบทดสอบ เรื่อง การเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 786 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.