หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เมื่อศึกษาเรื่อง การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

สื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ผู้บริโภคจึงควรวิเคราะห์สื่อโฆษณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อโฆษณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพ  การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ควรเลือกซื้ออย่างถูกวิธี จึงจะทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

พ 4.1 ป.5/3       วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง  การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

     1. อิทธิพลของสื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

     2. หลักในการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แบบทดสอบ เรื่อง  การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com