การเปลี่ยนแปลงทางเพศ ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเพศ แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งการปรับตัวที่เหมาะสมต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ จะทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเพศ

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศ โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนคิดว่าตนเองมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจากชั้น ป.4 อย่างไรบ้าง
  • มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมอย่างไร
 2. นักเรียนรวบรวมและศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่
 3. นักเรียนร่วมกันอ่านบัตรคำที่กำหนดให้ จากนั้นวิเคราะห์และร่วมกันจำแนกว่าบัตรคำใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยนำบัตรคำไปติดบนกระดานให้ถูกต้อง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม
 1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • การวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์อย่างไร
 1. นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของวัยเด็กตอนปลาย โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปเป็นแผนภาพความคิด
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของวัยเด็กตอนปลาย

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งการปรับตัวที่เหมาะสมต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ จะทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.