หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การออกกำลังกาย การเล่นเกม และกิจกรรมนันทนาการ

การออกกำลังกาย การเล่นเกม และกิจกรรมนันทนาการ

เมื่อศึกษาเรื่อง การออกกำลังกาย การเล่นเกม และกิจกรรมนันทนาการ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การออกกำลังกายเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าทางต่าง ๆ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  การเล่นเกมเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง ช่วยผ่อนคลายความเครียดและทำให้ร่างกายแข็งแรง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  กิจกรรมนันทนาการเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แล้วส่งผลดีต่อร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การออกกำลังกาย การเล่นเกม และกิจกรรมนันทนาการ

     พ 3.1 ป.5/2          เล่นเกมนำไปสู่กีฬาที่เลือกและกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด

     พ 3.1 ป.5/6          อธิบายหลักการ และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ อย่างน้อย 1 กิจกรรม

     พ 3.2 ป.5/1          ออกกำลังกายอย่างมีรูปแบบ เล่นเกมที่ใช้ทักษะการคิดและตัดสินใจ

     พ 3.2 ป.5/3          ปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ตามชนิดกีฬาที่เล่น

     พ 3.2 ป.5/4          ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคลในการเล่นเกม และกีฬาไทย กีฬาสากล

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การออกกำลังกาย การเล่นเกม และกิจกรรมนันทนาการ

  1. การออกกำลังกาย
  2. สนุกกับการเล่นเกม
  3. กิจกรรมนันทนาการ

แบบทดสอบ เรื่อง การออกกำลังกาย การเล่นเกม และกิจกรรมนันทนาการ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.